Gå til innholdet

Valutarisiko og valutasikring ved handel i utenlandske aksjer

Ved handel i utenlandske aksjer vil du få valutarisiko. I denne artikkelen forklarer vi hvilken valutarisiko du får og hvordan du kan valutasikre dine aksjekjøp.

Hos Pareto Securities kan du velge mellom automatisk veksling eller valutakonto når du handler aksjer i andre valutaer enn norske kroner.

Dersom du velger automatisk veksling vil alle dine handler i utenlandske aksjer bli vekslet til norske kroner ved oppgjør. Det gjelder også eventuelle utbytter som du får på dine utenlandske aksjer. Ved valg av valutakonto vil ingen av dine handler bli vekslet. Kjøp og salg av utenlandske aksjer belastes/godskrives den respektive valutakontoen. Selger du en USD aksje vil du få godskrevet et beløp i USD, kjøper du en aksje i EUR belastes kontoen et beløp i EUR osv. Dersom du har negativ saldo på din valutakonto vil du bli belastet rente i henhold til prislisten.

Valutarisiko ved handel i utenlandske aksjer med automatisk veksling

Dersom du veksler dine handler i utenlandske aksjer fra/til norske kroner vil din avkastning avhenge både av kursutviklingen på aksjen, og på valutakursen. Dette kan illustreres slik:

Du kjøper 1000 aksjer i EA til kurs 100 USD, og valutakurs USDNOK 10. Kostprisen i USD er 100.000 USD (1.000*100 USD). Kostprisen i NOK tilsvarer 1.000.000 NOK (100.000*10 (valutakurs)) på kjøpstidspunktet. Påfølgende salg av de samme 1.000 aksjer i EA skjer en måned senere til kurs 110 USD. Kursgevinst i aksjen er 1.000 (110-100)  = 10.000 USD.

  • I eksempel 1 er USD/NOK 10,50 ved salgstidspunktet.
  • I eksempel 2 er USD/NOK 9,0 ved salgstidspunktet
  • I begge eksemplene er salgsverdien 110.000 USD (1.000*110 USD)

I eksempel 1 vil salgsverdien i norske kroner være: 110.000 USD * 10,50 = 1.155.000 NOK. Gevinst i norske kroner = 155.000 (1.155.000 NOK – 1.000.000 NOK). Av dette er 100.000 kursgevinst på aksjen, og 55.000 kursgevinst på valutaen. 

I eksempel 2 vil salgsverdien i norske kroner være: 110.000 USD * 9,0  = 990 000 NOK. Total tap i norske kroner er 10.000 (990.000 - 1.000.000 NOK). Av dette er 90.000 kursgevinst på aksjen, og 100.000 valutatap.

Hvis aksjen hadde handlet flatt mellom kjøp og salg ville kurs USD/NOK 10,50 ved salgstidspunktet gitt en valutagevinst på 50.000 NOK (100.000 * 0,5). Kurs USD/NOK 9 ville gitt et valutatap på 100.000 NOK (100.000 * 1).

Kostnader: I begge eksemplene vil du betale kostnader for å veksle fra USD til NOK. Ved automatisk veksling har vi et valutapåslag på 0,01 USD/NOK (ca 0,1%). Det betyr at vekslingskostnadene i eksemplene er ca 2.100 NOK (1.000 ved kjøp og 1.100 ved salg). Vi er svært konkurransedyktige på pris på slik veksling, noe vi går igjennom i dette videoinnlegget

Eksemplene viser veldig tydelig at med automatisk veksling vil din avkastning være avhengig av valutabevegelsen mellom norske kroner og valutaen som aksjen handles i (her USD). I eksempel 1 ble gevinsten 155 000 NOK. I eksempel 2 ble tapet 10 000 NOK. Forskjellen skyldes utelukkende ulik bevegelse i valutakursen etter at aksjen ble kjøpt. Det er også vist at man kan oppnå tap ved kjøp og salg selv der aksjen ikke beveger seg på grunn av negativ valutakursutvikling.

Valutasikring ved handel i utenlandske aksjer - Valutakonto

Dersom du ikke ønsker at bevegelse i valutamarkedet skal påvirke din avkastning har du mulighet for å sikre din valutarisiko ved å ha valutakonto. Vi antar det samme utgangspunkt som over: Kjøp av 1000 aksjer i EA til kurs 100 USD. Salg av de samme 1000 aksjer i EA en måned senere til kurs 110. Kostprisen i USD er 100 000 USD (1000*100 USD), og salgsverdien er igjen 110.000 USD. Valutakursen ved kjøpstidspunktet er USDNOK = 10. I eksempel 1 er USDNOK 10,50 ved salgstidspunktet og i eksempel 2 er USDNOK 9,0 ved salgstidspunktet.

Du vil bli belastet din valutakonto i USD for kostprisen på 100 000 USD. Det betyr at din saldo i USD er - 100 000 USD. I perioden du har negativ saldo vil du bli belastet rente i henhold til prislisten. Salg av de samme 1000 aksjer i EA en måned senere til kurs 110 USD vil gi en salgsverdi på 110.000 USD. Salgsverdien blir godskrivet din valutakonto og saldoen i USD vil da være 10 000 USD som er aksjegevinsten

I eksempel 1 med valutakurs 10,5 vil gevinsten være 105 000 NOK.
I eksempel 2 med valutakurs 9 vil gevinsten være 90 000 NOK. 

Kostnader: Du betaler som sagt renter i perioden du ligger med negativ saldo i USD (dvs at du ligger short USD og dermed låner USD).  Renten er pt. 5,80 % annualisert (årlig effektiv rente). For enkelthets skyld kan vi si at kost pr. måned er 1/12 av dette. Det vil gi (100 000 * (0,0580/12)) = 483,3 USD ( ca 4800 NOK) i rentekostnad. Kostnad for veksling av USD gevinsten tilbake til NOK vil være ca 105 kroner. I sum blir kostnadene for å valutasikre ditt aksjekjøp i dette eksempelet ca  4905 NOK.

Med valutakonto som i dette eksempelet er det bare aksjegevinsten (eller et eventuelt tap) du har valutarisiko på. Som vi ser har valutasikring en pris, men i et perspektiv på en måned eller kortere er denne svært lav. Jo kortere tid sikringen holdes, jo mindre vil denne kosten bli. 

Bør man valutasikre eller ikke?

Som vi ser over er den kostnadsmessige forskjellen på sikring eller ikke i hovedsak knyttet til hvor lenge man holder sikringen, da renten påløper daglig med en annualisert (årlig) rate på pt. 5,27%. På den annen side slipper man løpende vekslingskostnader når man har valutakonto. Hadde vi halvert tiden man holdt aksjeposten i eksemplet over ville faktisk disse to kostnadsfaktorene omtrent utjevnet hverandre. For kortere enn 14 dager vil det således isolert sett kunne være billigere å sikre enn ikke, da vekslingskostnad overstiger rentekostnad.

Mange som handler aktivt i utenlandske aksjer velger sjelden å veksle gevinst/tap til NOK. Det vil minimere vekslingskostnadene. Hvorvidt det er lurt å valutasikre eller ikke kommer an på utviklingen i valutakursene, og blir en vurdering vi overlater til den enkelte investor. Det er imidlertid grunn til å påpeke at valutakursutslag kan være svært volatile og vanskelige å forutse. Denne artikkelens formål har vært å belyse hvordan man relativt enkelt kan valutasikre, og hvilke kostnadselementer man må vurdere.

For å kunne benytte valutasikring må du først ha valutakonto, noe som forutsetter at man har innvilget en kredittramme. Man kan søke om dette her. En kredittramme muliggjør intradag handel i større volum enn du har tilgjengelig på konto, mulighet til å ha belånte posisjoner i aksjer, og altså muligheten til å ligge med negativ saldo på en valutakonto. Vi understreker at i tillegg til at lånerenter løper ved negativ saldo på valutakonto vil du også kunne være utsatt for en viss valutarisiko. Dette fordi verdien på din longposisjon i aksjen og shortposisjonen i valutaen ikke vil være lik over tid ved betydelige bevegelser i aksjen, selv om den var det ved kjøpstidspunktet. Kunder anbefales å sette seg godt inn i dette, og være bevisst eventuelle positive og negative effekter av disse bevegelsene.  

Valutakonto, belåning av aksjer, shortsalg og valutasikring er mest aktuelt for deg som driver med avansert aksjehandel, og følger med på daglig eller ukentlig basis. Verktøyene fins hos oss, og vi har som mål å være best på å betjene denne type kunder. Ta en uforpliktende prat om hva vi kan tilby deg om du enten har en større portefølje, eller handler ofte


Attraktivt nykundetilbud

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen/videoen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev