Gå til innholdet

Krakket i 2020

Hvorfor har markeder gått ned, og har de falt nok? Kan man lære noe av historien? Vi ser på tre ulike scenarier.

Det man nå kan kalle Krakket i 2020 har utspilt seg brått og uventet. Etter å ha satt All Time High 19. februar har pr. nå den amerikanske S&P 500 indeksen falt 32%, og futures handles ytterligere - 2,7% i skrivende stund. Vi er altså 35% ned fra toppen på 24 handelsdager. Tilsvarende tall for Oslo Børs OBX er - 30,2% siden 17. januar, men mye av fallet har vært tatt i valutaen med NOK - 29% mot USD og - 24% mot EUR i samme periode. Av andre indekser (lokal valuta) er Sveriges OMXS30 ned 32% fra toppen, Eurostoxx 50 - 36% og Tyske DAX - 37%.

S&P 500 siste 5 år med ukentlige candlesticks - Kilde Infront
Den amerikanske S&P 500 indeksen siste 5 år - ukentlige candlesticks - Kilde Infront

Dette er store tall, og hadde vi sett på andre viktige makroøkonomiske størrelser som oljepris, fall i konsum, økning i arbeidsledighet etc ville vi også kunnet beskrive rekorder. Dette bear-markedet kom brått, og fallet så langt har vært dypt. Usikkerheten om det videre forløpet er stor, men kanskje man kan lære noe av historien?

Pareto Securities har ikke egne markedsstrateger eller makroøkonomer, da vi har fokusert på å være et  fundamentalt drevet meglerhus sentrert rundt analyse av enkeltselskaper og -sektorer. Vi har imidlertid et abonnement/samarbeid med det britiske analysehuset Longview Economics som særlig i disse tider gir verdifull input. De har nettopp publisert rapporten "Bear Market Almanac - Why Stock MArkets go down (and by how much)?" Teksten nedenfor er en gjengivelse av hovedpunktene i denne. 

Bear Market Almanac - by Longview Economics

De siste 90 år har vi hatt 36 korreksjoner i S&P 500 på mer enn 10%. Disse kan sies å ha kommet som en følge av en eller flere av disse faktorene:

1. En resesjon. I 39% (14 av 36 tilfeller) har vi sett dette. Typisk tar en resesjon lengre tid å spille seg ut enn andre korreksjoner, og de er større. I gjennomsnitt har US-resesjoner ført til et 36% fall i det amerikanske aksjemarkedet, med medianen (det typiske) noe høyere på 32%. Inneværende 2020-fall er allerede større enn dette. 

2. Et makro-sjokk. Dette kan knyttes til 50% av alle S&P 500 korreksjoner (18 av 36). Disse inkluderer starten av Andre Verdenskrig, Asiakrisen i 1998, Eurokrisen i 2011, og så videre. Av de 18 periodene med kursfall var 10 primært drevet av et makrosjokk, og ikke akkompagnert av en resesjon. Disse har i gjennomsnitt ført til et fall på 21,1%, med en median på 19,3%. Inneværende 2020-fall er allerede betydelig større enn dette. 

3. Stigende kapitalkost. Dette er en faktor som er tilstede i hele 70% av tilfellene (25 av 36). Ved noen tilfeller er det den stigende kapitalkostnaden som har utløst en resesjon. Det fins dog 10 markedsfall som kun kan knyttes til stigende kapitalkost, uten noe makrosjokk eller resesjon. Disse har i gjennomsnitt ført til et kursfall på 16,5%. Inneværende 2020-fall er allerede dobbelt så stort som dette. 

Oversikt over historiske markedsfall S&P 500 - Kilde Longviwe Economics

Stigende kapitalkost har ikke vært den utløsende faktor denne gangen. Grafen over viser inneværende markedsfall sammenlignet med andre større korreksjoner de siste 90 år som faller i kategoriene makro-sjokk og/eller resesjon. Vi kan igjen gruppere de bearmarkeder som er større enn inneværende i to grupper. 

Fem tilfeller kan kalles type A og kan knyttes til langvarige økonomiske nedgangsperioder. Tre av disse faller innenfor perioden som til sammen omtales som Den store depresjonen på 1930-tallet. De to andre var Finanskrisen fra 2007-09, og oljeprissjokket i 1973-1974. 

Tre av tilfellene kan kalles type B og knyttes til mildere resesjoner og/eller makrosjokk. Dette inkluderer starten av Andre Verdenskrig (et sjokk, men ikke en resesjon), en 36% korreksjon knyttet til en mild resesjon mellom 1968 og 1970, og den større ca 50% markedskorreksjon som følge av IT-boblen og 9/11 i 2000 og 2001. 

Merk også at de fem større fallene av type A  i hovedsak forekom etter langvarige finansielle og økonomiske oppgangsperioder, der ubalanser ble bygget opp og siden måtte jobbes ut gjennom en resesjon. 

Hva tror Longview om dagens markedssituasjon?

Longview presenterer tre scenarioer som de tillegger forskjellig sannsynlighet. Det første sees som mest sannsynlig (60%), og er at inneværende korreksjon vil forløpe omtrent som krakket i 1987 (se bildet under). Man hadde da et brått fall som tok markedet ned omtrent i samme størrelsesorden som vi har sett nå. Dette ble fulgt av uker med uro som i sin tid tok markedet ned til en re-test av den initelle bunnen. Deretter brøt markedet ut av tradingrangen på oppsiden, og den påfølgende børsoppgangen ble betydelig. Året under ett endte faktisk S&P 500 i pluss i "krakkåret" 1987.

Markedet under krakket i 1987

Driverne bak et slikt scenario fremheves å kunne være store, raske og relevante stimulerende tiltak satt i verk av myndighetene (og det ser vi nå), samt tydeligere bevis på at spredningen av Covid-19 kan begrenses, og at dødelighetsraten er mindre enn først fryktet (litt tidlig å si ennå). Relativt hurtig frembringelse av en effektiv vaksine og/eller medisiner vil også understøtte et slikt scenario. Dette siste ser man også eksempler på nå.

Det noe dystrere scenario 2 tillegges en sannsynlighet på 35-38%, og innebærer et mer langvarig bearmarked av typen 2000 - 2002. Forut for inneværende kursfall har børser og markeder levd gjennom et tiår med svært billig finansiering, lave renter og kvantitative lettelser. Det er ikke usannsynig at dette har ført til finansielle ubalanser det vil ta tid å få ut av systemet. Dette inkluderer at en rekke selskaper med lav lønnsomhet har kunnet overleve på god tilgang til finansiering, og at restrukturering av selskaper og sektorer har blitt utsatt. Det har vært billigere og mindre ubehagelig for alle parter å finansiere "litt til" i stedet for å ta stygge tap. Men slike kjedelige, men kanskje teoretisk riktige avgjørelser har en tendens til å måtte tas før eller senere. Vil man ikke så tvinger markedet deg til det. 

Scenario 3 er enda mørkere og tillegges en sannsynlighet på 2-5%. Dette innebærer at myndigheter feiler i å begrense viruset, at det muterer og blir farligere, at noen stater vil utnytte den globale panikken til å starte kriger, og at viruset kommer tilbake kraftigere i flere bølger, etc. Longview tillegger en slik utvikling lav sannsynlighet, men utelukker den ikke. 

Vår oppsummering

Det er kun i ettertid det kommer til å se lett ut å ha predikert forløpet på børsbevegelsene. Min personlige oppfatning er i likhet med Longview at scenario 1 virker mest sannsynlig, og i så fall kan børsfallet være en god kjøpsanledning. Fallet vi har opplevd har vært bratt og dypt, og fremstår sammenlignet med historien som "tilstrekkelig" med mindre ringvirkningene av både epidemien og tiltakene blir verre enn ventet, eller nye faktorer kommer til som virkeliggjør scenario 2 eller 3. Vi får se i tiden fremover.

Det er også slik at den virkelige verden sjelden er svart/hvitt, og at det videre forløp kommer til å utspille seg forskjellig for ulike markeder, industrier og selskaper. De som var i en sterk posisjon i forkant av uroen kan ha mulighet til å agere offensivt, og komme ytterligere styrket ut av dette. For selskaper som var i en allerede svak posisjon kan imidlertid dagens situasjon fremtvinge restruktureringer, fusjoner eller avviklinger. Vi kommer trolig til å se eksempler på alt, men det er sjelden at de mest negative scenarier materialiserer seg bredt. Sterke krefter jobber for at ting skal gå bra. Man skal være realist i markedet, men det er mer hyggelig å kombinere realisme med optimisme enn med pessimisme. Mer lønnsomt er det som regel også.

For mer om aktuelle handlinger i dagens marked se innleggene Betraktninger i et turbulent marked, Valutasikrede fond, Fondsinvesteringer i et urolig marked, eller følg våre (stort sett) ukentlige Markedsinnsikt videoer. 

For konkrete kommentarer om enkeltselskaper, sektorer og råvarer, følg våre analytikere på vår kundeweb. Om du ikke allerede er aktiv kunde og har tilgang til våre analyser kan du lese mer om de, og hvordan du får tilgang her.

Takk til Longview for bakgrunnsinfo og charts. Se Longview Economics nettsider for mer om hvordan man får tilgang til deres tjenester direkte. Ellers er både vi og Longview aktive i sosiale medier, og følger du oss der får du med deg de aktuelle oppdateringene. Særlig på Twitter og Facebook. 


Attraktivt nykundetilbud

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen/videoen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.