Gå til innholdet

Utlån av aksjer

 

Du har muligheten til å låne ut dine aksjer, slik at du kan oppnå tilleggsavkastning på dine langsiktige posisjoner.

 

Se hvordan du kommer i gang, og hva dette innebærer for deg.

Hva innebærer aksjeutlån?

Pareto Securities har kontinuerlig en del pågang fra kunder som ønsker å låne aksjer for å shorte de i markedet, som omtalt på denne siden om shorthandel. Vi gir egne kunder med langsiktige posisjoner mulighet til å låne ut sine aksjer til slike, og motta en rente om lånemuligheten blir benyttet av andre.

Dette betyr at i stedet for at vi låner aksjer fra institusjonelle kunder når våre egne kunder vil shorte aksjer, vil vi låne aksjer fra egne kunder. Våre kunder vil da motta renter for utlånet i stedet for at renten går til institusjonelle kunder.

Avtaler om aksjeutlån

For å kunne låne ut må du ha avtale om aksjekreditt via Pareto Securities NUF AB. Disse finner du her:

I tillegg til at dette gir nye inntjeningsmuligheter for våre kunder, forventer vi at dette vil øke tilbudet av aksjer tilgjengelig for shorthandel

Betingelser - Aksjeutlån

  • Du vil få utbetalt NOK 250 ved inngåelse av utlånet
  • Rente - Vil variere fra aksje til aksje etter forhold i markedet

Dette handler om tilbud/etterspørsel i lånemarkedet. Ønsker du som kunde å låne ut aksjer med høy etterspørsel vil du kunne oppnå en høy utlånsrente. Dette vil spesielt gjelde mid- og smallcap segmentet på Oslo Børs. Vil du låne ut EQNR, YAR eller tilsvarende må du forvente å få en lav rente. Du bestemmer selv hvilken lånerente du vil låne ut dine aksjer til, men det er tilbud/etterspørsel i markedet som avgjør om og hvor lenge du får lånt ut aksjene.

Din inntekt fra aksjeutlån vil således være avhengig av to faktorer. Den ene er etterspørselen etter lån i det aktuelle verdipapiret, og den andre er hvilken rente du har satt i forhold til andre som låner ut papiret.

Utlånsrente * markedsverdi av utlånet * tid utlånt + oppstartshonorar = din inntekt fra aksjeutlån

Spørsmål og svar - Aksjeutlån

Hvem kan låne ut aksjer?
Alle kunder med aksjekreditt via Pareto Securities NUF AB vil i prinsippet kunne låne ut sine aksjer. Pareto Securities vil prioritere å låne aksjer fra større og stabile utlånere. Dette gjør vi for å sikre at kunden som låner aksjene får et stabilt og kostnadseffektivt utlån. 

Fra hvilken konto kan jeg låne ut aksjer?
Du kan låne ut aksjer som du har på din ordinære aksjehandelskonto hos oss. Det gjelder både privatkunder og bedriftskunder.

Hvilke aksjer kan jeg låne ut?
Du kan låne ut aksjer i norske aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper notert på OSE eller tilsvarende utenlandsk børs. Du bestemmer selv hvilke aksjer du vil gjøre tilgjengelige for utlån.

Hvilken rente får jeg når jeg låner ut aksjer?
Renten vil variere fra aksje til aksje etter forhold i markedet. Dette handler om tilbud og etterspørsel i lånemarkedet. Ønsker du å låne ut aksjer med høy etterspørsel vil du kunne oppnå en høy utlånsrente. Dette vil særlig gjelde aksjer i mid- og smallcap segmentet på Oslo Børs. Du bestemmer selv hvilken lånerente du vil låne ut dine aksjer til, men det er tilbud og etterspørsel i markedet som avgjør om du får lånt ut aksjene. I tillegg til renteinntektene vil du også motta et honorar på NOK 250 ved inngåelse av utlånet.

Hvor ofte får jeg kreditert renter?
Du vil bli kreditert renter for dine utlån månedlig etterskuddsvis.

Hvordan ser jeg hvilke aksjer som er lånt ut?
Du vil se hvilke aksjer og hvor mange aksjer du har lånt ut i din portefølje.

Hvor lang bindingstid har jeg når jeg låner ut aksjer?
Du kan på et hvert tidspunkt kreve utlånte aksjer tilbake med en oppgjørstid på senest tre handelsdager etter at tilbakeleveringskravet ble fremmet. Det betyr at du kan selge aksjene 1 dag etter at du har krevd aksjene tilbakelevert.

Kan jeg selge aksjer som er utlånt?
Nei, du kan ikke selge aksjer som er utlånt. Da må du tilbakekalle de først, ref punkt lenger opp.

Kan jeg låne ut aksjer på min Aksjesparekonto?
Nei, aksjer på Aksjesparekonto kan ikke lånes ut.

Vil jeg motta utbytter på aksjer som jeg låner ut?
Pareto Securities skal kompensere Kredittkunden for alle utdelinger i låneperioden. Utbytte og tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital vil bli kreditert Kundens kontantdepot.

​​Vil jeg ha rett på tegningsretter når aksjer er utlånt?
Utstedes det tegningsretter som følge av de utlånte aksjene, kan Pareto Securities velge å overlevere disse til Kredittkunden in natura eller kompensere Kundens kontantdepot for verdien av disse på tildelingstidspunktet.

Blir jeg gevinstbeskattet for utlånet av aksjer?*
Et utlån av aksjer i norske aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper innebærer ikke en skattemessig realisasjon av aksjene så fremt aksjene tilbakeleveres til deg innen 31. desember i året du har lånt dem ut (utlånsåret). Du må selv sørge for å kreve aksjene tilbakelevert i tide dersom du ønsker å unngå realisasjon. Der er mange dager i slutten av desember der børsen er stengt og du må ta høyde for dette.

Hvis aksjene som lånes ut er i et selskap som ikke er hjemmehørende i Norge for skatteformål, så vil utlån utover 31. desember i utlånsåret ikke regnes som realisasjon. Du må selv vurdere om selskapet er hjemmehørende i utlandet for skatteformål, og du vil også ha risikoen for om denne vurderingen er korrekt. Derfor anbefaler vi at aksjer ikke lånes utover 31. desember i utlånsåret hvis det skulle være tvil knyttet til om selskapet er hjemmehørende i Norge eller i utlandet for skatteformål.

Realisasjon vil innebære at det skal skje et gevinst- og tapsoppgjør, hvor en eventuell gevinst beskattes som aksjeinntekt og tap fradragsføres som et aksjetap.

For selskaper vil fritaksmetoden medføre at realisert gevinst eller tap på realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende i Norge for skatteformål ikke medføre noen gevinstbeskatning – eller fradragsrett – pga fritaksmetoden. 

Privatpersoner vil selv være ansvarlige for å rapportere skattepliktige realisasjonsgevinster og –tap på aksjer i norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper til skattemyndighetene. Selskaper vil selv være ansvarlige for å levere realisasjonsoppgave for aksjer i norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som er utlånt per årsskiftet.

Blir jeg skattepliktig for mottatt vederlag ved utlånet?*
For både privatpersoner og selskaper vil renter og honorar mottatt ved utlånet være skattepliktig som alminnelig kapitalinntekt.

Videre vil eventuelt mottatt utbyttekompensasjon (utover tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital) være skattepliktig som aksjeinntekt. For selskaper vil imidlertid kun 3 % av slik utbyttekompensasjon mottatt på aksjer i selskaper hjemmehørende i Norge være skattepliktig grunnet fritaksmetoden. Det samme vil normalt sett gjelde for utbyttekompensasjon mottatt på aksjer i selskaper skattemessig hjemmehørende innenfor EØS, men dette avhenge av konkrete omstendigheter.

Privatpersoner og selskaper vil selv være ansvarlige for å rapportere mottatt vederlag til skattemyndighetene.

Vil utlånet påvirke formuesbeskatningen min?*
Hvis aksjene anses realisert ved utlånet vil verdien av tilbakeføringskravet på aksjene (normalt markedsverdien av aksjene) per 1. januar i året etter utlånsåret inngå i formuesskattegrunnlaget. Dette innebærer at du ikke vil nyte godt av verdsettelsesrabatten på aksjer.

For øvrige vilkår se kundeavtalene for Verdipapirkreditt - Verdipapirlån. Har du spørsmål, ta kontakt med online-desken hos Pareto.

* Disclaimer - Pareto tar ikke ansvar for informasjon om skattemessige konsekvenser.

Du kan nå samle dine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto.  Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Bli kunde før 01. mai, og handle til NOK 19,- ut 2019.

Meld deg på vårt nyhetsbrev