Gå til innholdet

Aksjeanalyse

Gode investeringsbeslutninger bygger på solid informasjon. Vårt analyseteam dekker en stor andel av selskapene notert på de nordiske børsene. Vi tilbyr blant annet:

 • Fundamentale selskapsanalyser
 • Sektoranalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Daglige og ukentlige kommentarer
 • Månedlig aksjeportefølje med anbefalinger 
 • Digitale konferanser

Fundamentale selskapsanalyser

Analyseavdelingen i Pareto Securities har hovedfokus på sektorer og bransjer der Norden har et konkurransefortrinn. 

Det inkluderer blant annet sjømat, olje og energi, oljeservice, shipping, industri, media og telekom, eiendom, bank og finans. Våre analytikere dekker aktivt de fleste børsnoterte selskapene i Oslo og Stockholm, i tillegg til enkelte tyske selskaper. Vi tror nærhet til de lokale markedene er en stor fordel.

Vi har analysedekning gjennom hele kapitalstrukturen med både egenkapital, gjeld og konvertible strukturer. Analyseproduktet vårt inkluderer:

 • Fundamental selskapsanalyse
 • Bransjeanalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Månedsportefølje med anbefalte aksjer (Norge, Sverige og Tyskland)
 • Daglige morgenkommentarer

Utvalgte analyser

Store utfordringer i riggmarkedet

Vi er i historiens svakeste marked for offshore borerigger. Vår analyse av riggsektoren ser på situasjonen og anslår hva som blir videre forløp.

Hva har skjedd?

I lang tid har man referert til 80-tallet som det svakeste markedet i historien for offshore borerigger, men den markedsubalansen vi nå beveger oss inn i ser ut til å bli enda verre. Etter en 10 år lang oppsykel i oljeservicenæringen med en gjennomsnittlig vekst i oljeselskapenes budsjetter på omtrent 15% i året, drevet av et stramt oljemarked og kun kort avbrutt av finanskrisen i 2008/9, har pendelen nå snudd.  I sin streben etter å tilpasse seg de lavere oljeprisene, har oljeselskapene kuttet investeringene rundt 25% i fjor og er forventet å kutte tilsvarende i år. Oljeselskapene posisjonerer seg også for videre investeringskutt også i 2017, noe som gjør dette til den bratteste nedgangen i investeringer noensinne gjennom historien til oljenæringen.

I riggmarkedet, hvor det hadde blitt underinvestert siden den forrige store kræsjen på midten av 80-tallet, har etterspørselen etter moderne rigger tilpasset dagens felt og krav vært meget stor. Med en stram markedsbalanse og resulterende høye dagrater var, for første gang siden 1980-tallet, tilbakebetalingen på nybyggsinvesteringer så god at selskaper bestilte rigger uten å ha en kontrakt klar til tross for en kostnad på godt over USD 600m per rigg. Dette har ført til en stor tilbudsvekst, som på grunn av det lange ledetiden ved bygging av rigger, gjør at flere nye rigger fortsatt er under bygging på verftene.

Med den bratteste nedgangen in etterspørsel noensinne og med et fortsatt tilsig av nye, store og avanserte rigger fra verft forventes en markedsubalanse av historiske proporsjoner. Legg til at den samlede mengden gjeld som har blitt tatt opp for å finansiere nybygging og oppgradering av eldre av rigger aldri har vært større, så er det duket for noen ubehagelige år for riggselskapene.

Sakte og ubehagelig vei mot ny markedsbalanse

Paretos analytikere har gått igjennom etterspørselssiden etter rigger av ulike typer og beregner at det på absolutte markedsbunn vil være behov for 150 flytende borerigger (floaters).  Dette i kontrast til de omtrent 280 riggene som var i aktivitet på markedstoppen i første halvår 2014, og de 208 som fortsatt var sysselsatt i når vi feiret jul i 2015. Etterspørselen forventes altså å falle med ytterligere 50-60 enheter fra i dag. Nedgangen i etterspørselen etter rigger på nærmere 50% kan sammenlignes med 20% i typiske nedturer og et fall på 35-40% på 1980-tallet. Analysen anslår at etterspørselsbunnen på ca 150 rigger kan nås i første halvår 2017, og at etterspørselen derfra vil stige moderat til 160-170 rigger i arbeid mot slutten av 2017. Hvor raskt oljeselskapene forventes å øke sine lete- og utbyggingsbudsjetter offshore fra da av kan du lese mer om i vår siste analyse av oljemarkedet.

Betydelig tilbudsoverskudd

Den totale verdensflåten av rigger består for øyeblikket av 295 enheter, hvorav 127 moderne sjette-generasjons rigger, 41 femte generasjons rigger (stort sett bygget 1998-2004) og 127 andre- til fjerde generasjons rigger, i hovedsak fra 1970-80 årene. I tillegg oppgis ordreboken på rigger under bygging å telle ytterligere 70 nye rigger. Det er dermed åpenbart et meget stort tilbudsoverskudd i riggmarkedet, og det er et problem som ikke forsvinner så fort. 

Kansellering av nybygg – rigger i opplag

Det er få riggselskaper som ønsker seg nye rigger nå med mindre de allerede har en kontrakt til den. Vi forventer at noen av riggene i ordreboken hos verftene vil bli kansellert, og at anslagsvis 43 av 70 rigger vil bli levert. I tillegg vil leveringer bli utsatt videre, all den tid det nå er tilnærmet umulig å finansiere en rigg uten kontrakt og billigere å legge riggen i opplag på verftene enn på Las Palmas, Malta, Karibien eller i en Norsk fjord. Dette er dog langt fra nok til å balansere et marked i fritt fall eller føre til noe annet enn et stort tilbudsoverskudd av rigger de neste årene.

Å legge et økende antall rigger i såkalt «kaldt opplag» for senere å ha en mulighet til å re-aktivere de er mulig og noe som forventes å skje med de aller fleste riggene som kommer av kontrakt den nærmeste tiden. Riggselskapene har simpelthen ikke råd til å hold riggene «varme». Heller ikke dette er imidlertid gratis, og man har lite erfaring med hva det vil koste å reaktivere de mer kompliserte femte og sjette generasjons rigger. Det blir derfor et utfordrende regnestykke eierne av slike har å forholde seg til.

I tillegg til kansellering og utsetting av nybygg ventes skrapingen av eldre rigger å skyte fart. Siden starten på nedturen i oljeprisen i 2014 har 52 rigger blitt skrapet eller er planlagt sendt til skraping. Dette inkluderer 48 eldre (annen til fjerde generasjons rigger), men også 4 noe mer moderne femte generasjons rigger. Totalt har skrapingen redusert flåten av flytende rigger med 18%, men samtidig har mange av de mest opplagte kandidatene for skraping nå blitt tatt ut. 

Rigger til salgs, men få eller ingen kjøpere

Fallende etterspørsel og voksende tilbud i en situasjon med dyre og kompliserte kapitalvarer eid av til dels tynt kapitaliserte selskaper er en vrien kombinasjon. Annenhåndsmarkedet for rigger er svært avventende for øyeblikket. Vi har ennå ikke sett rene tvangssalg av rigger, men Paretos analytikere anslå at prisene på en sjette generasjons rigg uten kontrakt nå kun ville vært i området USD 50-100 millioners om kjøperen skulle betalt med ren cash i en situasjon der et riggselskaps kreditorer har fremtvunget et salg. Få kreditorer ønsker å fremprovosere dette.

Mer trolig vil potensielle kjøpere av rigger posisjonere seg i enkelte riggselskapers obligasjonsgjeld, som i flere tilfeller handles med en svært kraftig rabatt. Man kan også anta at långivere vil strekke seg langt for å slippe å ta over pantet i disse eiendelene gjennom rene konkurser og mest sannsynlig se seg villig til å finansiere store deler av et eventuelt kjøp.

Hva kan vi vente, og hva bør investorer gjøre?

Paretos analytikere anslår at bunnen i etterspørselen etter rigger vil nås i løpet av 12-15 måneder, men at økningen fra bunnpunktet kommer til å være relativt beskjeden de påfølgende nærmeste år. Samtidig ventes tilbudsoverskuddet å komme ned relativt sakte. I mellomtiden vil flere riggselskaper ha behov for å refinansiere sin balanse for å unngå brudd på lånebetingelser og en regelrett konkurs.

Analysen av riggmarkedet trekker opp hvilke kandidater som mest sannsynlig må refinansieres, og hvem som antas klare seg uten dette. Det pekes også på hvilke investeringsmuligheter som er mest aktuelle for investorer gitt dagens prising, og hvorvidt disse er å finne i selskapenes aksjer eller gjeldsinstrumenter. Se analysen for mere detaljer og konkrete anbefalinger.

Dette er den verste nedturen i riggmarkedets historie. Situasjonen er dramatisk, og for de fleste aktører virker det mer trolig at det blir verre før det blir bedre. En ting er dog sikkert: Som alle andre frie markeder kommer også riggmarkedet etter hvert til å gjenopprette en balanse mellom tilbud og etterspørsel som sikrer en tilfredsstillende forventet kapitalavkastning både for oljeselskapene som skal leie rigger, og for riggselskapene som eier og drifter de. Vi beveger oss i den retning, men det vil ta tid og være en reise preget av store utfordringer.

Omtalt analyse: Drillers still in the doldrums - 16.03.2016

Se også omtale av vår rigganalyse her på DN.no 

Toppbildet er fra Statoils billedarkiv og viser Åsgard plattformen. Fotograf Øyvind Hagen.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

Seadrill tas av rating

23.02.2016 av Karl Oscar Strøm - Basert på analyse av Andreas Stubsrud og Bård Rosef

3 siste fra Pareto:

SDRL

FOE

SONG

AWDR

Våre om lag 50 aksjeanalytikere i Oslo, Stockholm og Tyskland dekker nærmere 400 selskaper. Våre 10 kredittanalytikere i Oslo og Stockholm dekker obligasjoner i over 100 selskaper. Pareto organiserer også selskapsbesøk, i tillegg til større konferanser for investorer. Fra 2020 foregår mange av disse digitalt. 

Blant de største og mest kjente er:

 • Energikonferansen i Oslo
  • Nordens største energikonferanse med mer enn 100 presenterende selskaper. Avholdes over to dager, og samler årlig ledende aktører innen energisektoren.
 • Power and Renewable Energy Conference
  • Heldagskonferanse for fornybarsektoren, med 50 presenterende selskaper innenfor vann-, vind- og solenergi og cleantechselskaper innen batterier, hydrogen, kjemisk resirkulering, avfallsenergi og karbonfangst.
 • Health Care-konferansen i Stockholm
  • Heldagsevent med 40 presenterende selskaper innen bioteknologi, medtech, pharma, healthcare service og e-health.
 • North Atlantic Seafood Forum i Bergen
  • Verdens største sjømatkonferanse, der Pareto er medarrangør. Samler årlig over 900 toppledere over en todagersperiode.

I tillegg arrangerer vi jevnlig konferanser innen teknologi, gaming, eiendomsutvikling, shipping, gruvedrift og cleantech.

Med aktiv konto hos for onlinehandel hos Pareto får du full tilgang til våre analyser og estimater, samt deltagelse på konferansene digitalt. Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang. Det er mulig å overføre belånte porteføljer, og både belåning og valutakonto kan has i tilknytning til Aksjesparekonto. Kontakt kundeservice for uforpliktende samtale, eller benytt velkomsttilbudet nederst på denne siden.

Aksjer våre norske analytikere dekker:

Selskap Analytiker Selskap Analytiker
2020 Bulkers Eirik Haavaldsen MPC Container Ships Eirik Haavaldsen
ADS Crude Carriers Eirik Haavaldsen Multiconsult ASA Jørgen Søvik Opheim
Africa Energy Corp Tom Erik Kristiansen Nel Hydrogen Gard Aarvik
Aker ASA Tom Erik Kristiansen Noble Corp. Christopher Mo Dege
Aker BioMarine Carl-Emil Kjølås Johannessen NORBIT ASA Kenneth Sivertsen
Aker BP Tom Erik Kristiansen Nordic Semiconductor Fridtjof Semb Fredricsson
Aker Carbon Capture Synne W. Wesmann Noreco Tom Erik Kristiansen
Aker Horizons Tom Erik Kristiansen Norsk Hydro Kenneth Sivertsen
Aker Offshore Wind Bård Rosef Norske Skog Kenneth Sivertsen
Aker Solutions Bård Rosef Northern Drilling Ltd. Christopher Mo Dege
AKVA Group Carl-Emil Kjølås Johannessen Northern Ocean Christopher Mo Dege
American Shipping Co. Eirik Haavaldsen Norway Royal Salmon Carl-Emil Kjølås Johannessen
Aprila Bank ASA Ola Øvrebø Norwegian Air Shuttle Kenneth Sivertsen
Archer Bård Rosef NTS Carl-Emil Kjølås Johannessen
Ardmore Shipping Eirik Haavaldsen Ocean Yield Eirik Haavaldsen
Atlantic Sapphire Carl-Emil Kjølås Johannessen Odfjell Drilling Christopher Mo Dege
Austevoll Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen Odfjell SE Eirik Haavaldsen
Avance Gas Eirik Haavaldsen OHT Bård Rosef
Awilco LNG Eirik Haavaldsen OKEA Tom Erik Kristiansen
B2Holding AS Vegard Toverud Okeanis Eco Tankers Eirik Haavaldsen
Bakkafrost Carl-Emil Kjølås Johannessen Orkla Gard Aarvik
Bank Norwegian Vegard Toverud Pacific Drilling Christopher Mo Dege
Belships Eirik Haavaldsen Panoro Energy Tom Erik Kristiansen
Benchmark Holdings Carl-Emil Kjølås Johannessen Pareto Bank Vegard Toverud
Bonheur Bård Rosef PetroNor E&P Tom Erik Kristiansen
Borr Drilling Limited Christopher Mo Dege PetroTal Tom Erik Kristiansen
Borregaard ASA Kenneth Sivertsen Pexip Holding Dennis Berggren
Bouvet Fridtjof Semb Fredricsson PGS Bård Rosef
BRAbank Vegard Toverud Polarcus Limited Bård Rosef
BW Energy Tom Erik Kristiansen Protector Forsikring Vegard Toverud
BW LPG Eirik Haavaldsen Proximar Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen
BW Offshore Synne W. Wesmann Quantafuel Tom Erik Kristiansen
Cloudberry Clean Energy Bård Rosef Questerre Energy Tom Erik Kristiansen
DHT Eirik Haavaldsen REC Silicon Gard Aarvik
Diamond Offshore Christopher Mo Dege SalMar Carl-Emil Kjølås Johannessen
Diamond S Shipping Eirik Haavaldsen Salmon Evolution Carl-Emil Kjølås Johannessen
Diana Shipping Eirik Haavaldsen Salmones Camanchaca Carl-Emil Kjølås Johannessen
DNB Vegard Toverud Sandnes Sparebank Vegard Toverud
DNO Tom Erik Kristiansen SAS AB Kenneth Sivertsen
DOF Synne W. Wesmann Sbanken ASA Vegard Toverud
Dorian LPG Eirik Haavaldsen Scatec Tom Erik Kristiansen
Eco Atlantic Oil & Gas Tom Erik Kristiansen Scorpio Bulkers Eirik Haavaldsen
Eland Oil and Gas Ltd Tom Erik Kristiansen Scorpio Tankers Eirik Haavaldsen
Elkem Kenneth Sivertsen Seadrill Ltd Christopher Mo Dege
ELOP Jørgen Søvik Opheim Selvaag Bolig Christopher Mo Dege
Entra Christopher Mo Dege SFL Corp. Eirik Haavaldsen
Equinor Tom Erik Kristiansen Sif Holding Jørgen Søvik Opheim
Euronav Eirik Haavaldsen Skitude Fridtjof Semb Fredricsson
Europris Gard Aarvik Solon Christopher Mo Dege
Fjord1 ASA Kenneth Sivertsen SpareBank 1 BV Vegard Toverud
Fjordkraft Holding Gard Aarvik Sparebank 1 Nord-Norge Vegard Toverud
Flex LNG Eirik Haavaldsen SpareBank 1 Ringerike Hadeland Vegard Toverud
Frontline Eirik Haavaldsen Sparebank 1 SMN Vegard Toverud
Genel Energy Tom Erik Kristiansen Sparebank 1 SR-Bank Vegard Toverud
Gjensidige Forsikring Vegard Toverud SpareBank 1 Østfold Akershus Vegard Toverud
Golar LNG Eirik Haavaldsen SpareBank 1 Østlandet Vegard Toverud
Golden Ocean Group Eirik Haavaldsen Sparebanken Møre Vegard Toverud
GoodBulk Ltd Eirik Haavaldsen Sparebanken Sør Vegard Toverud
Grieg Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen Sparebanken Vest Vegard Toverud
Gulf Keystone Tom Erik Kristiansen Sparebanken Øst Vegard Toverud
Hafnia Ltd. Eirik Haavaldsen Star Bulk Carriers Eirik Haavaldsen
Hoist Finance AB Vegard Toverud Stolt-Nielsen Eirik Haavaldsen
House of Control Fridtjof Semb Fredricsson Storebrand Vegard Toverud
Hunter Group ASA Eirik Haavaldsen Subsea 7 Bård Rosef
HydrogenPro Gard Aarvik Telenor Fridtjof Semb Fredricsson
Höegh LNG Eirik Haavaldsen TGS-NOPEC Bård Rosef
ice Group ASA Fridtjof Semb Fredricsson Tomra Systems ASA Carl Jørgen Flaen
Instabank ASA Vegard Toverud Torghatten Kenneth Sivertsen
International Seaways Eirik Haavaldsen Transocean Christopher Mo Dege
Kid ASA Gard Aarvik Valaris Christopher Mo Dege
Kitron Carl Jørgen Flaen Vestas Wind Systems Bård Rosef
Komplett Bank Vegard Toverud Volue Gard Aarvik
Kongsberg Gruppen Kenneth Sivertsen Vow Gard Aarvik
Kværner Bård Rosef Wallenius Wilhemsen Eirik Haavaldsen
Lerøy Seafood Group Carl-Emil Kjølås Johannessen XXL Gard Aarvik
Maersk Drilling Christopher Mo Dege Yara Kenneth Sivertsen
Mercell Fridtjof Semb Fredricsson Zaptec Carl Jørgen Flaen
Mintra Group Fridtjof Semb Fredricsson Ørsted Tom Erik Kristiansen
Mowi Carl-Emil Kjølås Johannessen  

Kredittdekning internasjonalt:

Selskap Selskap Selskap
4finance Group Ferratum Nortal AS
Acroud Fertiberia Nova Austral
Aker ASA Fiven Ocean Yield
Aker BP Floatel International Odfjell SE
ALM Equity Frösunda Offentliga Hus
American Shipping Co. Gamigo Oilflow
Aspire Global Gaming Innovation Group OKEA
Atlantica Tender Drilling GasLog Orexo
AURELIUS Equity Opportunities Gefion Group Otiga Group
Austevoll Seafood Genel Energy Pandion Energy
Azerion Golar LNG Partners LP Pilbara Minerals
Beerenberg Goodvalley Pioneer Property Group
Bellman Group Gulf Keystone Point Properties Portfolio 1 AB
Bluewater Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Polygon
BOA OCV HKN Energy Ltd PWT Holding
BOA Offshore Hoist Group Qred AB
Bonheur Hospitality Invest Quant
Boreal Holding Höegh LNG RE IV Limited (White Peak)
Borealis Finance LLC Hörmann Industries GmbH RelyOn Nutec
Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE ice Group ASA Sand Hill Petroleum
BW Offshore Idavang SBB
Cabonline Impreg Secop Group
Cegal (Chip Bidco) Jacktel Secto Automotive
Cembrit Jotul Holdings S.á.r.l Serneke Group
CentralNic Kistefos SGL TransGroup
Cibus Klaveness Combination Carriers ShaMaran Petroleum
Convene Group (HI Bidco) Klövern Sharps
Corem Kotkamills SIBS AB
CSAM Health Kungsleden Slättö Fastpartner Spånga AB
Dentalum Lebara Mobile Group Sparrows Group (Hawk Debtco)
DigiPlex Norway Holding 2 LifeFit Group MidCo GmbH SSG
DigiPlex Norway Holding 3 Logistri Stockwik Förvaltning AB
Dilasso Timber Magnolia Bostad Sunborn London
DNO Marginalen Bank Swedish Electromagnet
DOF Subsea Media and Games Invest
TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
Dooba Finance Mercell Tinkoff Bank
Ekornes QM Holding AS Mowi TiZir Ltd
European Directories Mutares SE & Co. KGaA United Camping (First Camp)
European Lingerie Group Navig8 Topco Holdings VNV Global
Exmar NV Navigator Holdings Wind Enterprise
Fast Partner Nemaska Lithium Zengun
Fastator Noreco Ziton
Ferratum Norlandia  

 

Sist oppdatert 10.03.2021

Klikk på banner for vårt velkomsttilbud. Registrering med BankID på få minutter.

Fyll ut for en gratis test av vårt analyseprodukt

Nyeste analyser

Selskapsanalyser

Faste oppdateringer

Aktuelt nå - Newsflash

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.