Gå til innholdet

Aksjeanalyse

Gode investeringsbeslutninger bygger på solid informasjon. Vårt analyseteam dekker en stor andel av selskapene notert på de nordiske børsene. Vi tilbyr blant annet:

 • Fundamentale selskapsanalyser
 • Sektoranalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Daglige og ukentlige kommentarer
 • Månedlig aksjeportefølje med anbefalinger 
 • Digitale konferanser

Fundamentale selskapsanalyser

Analyseavdelingen i Pareto Securities har hovedfokus på sektorer og bransjer der Norden har et konkurransefortrinn. 

Det inkluderer blant annet sjømat, olje og energi, oljeservice, shipping, industri, media og telekom, eiendom, bank og finans. Våre analytikere dekker aktivt de fleste børsnoterte selskapene i Oslo og Stockholm, i tillegg til enkelte tyske selskaper. Vi tror nærhet til de lokale markedene er en stor fordel.

Vi har analysedekning gjennom hele kapitalstrukturen med både egenkapital, gjeld og konvertible strukturer. Analyseproduktet vårt inkluderer:

 • Fundamental selskapsanalyse
 • Bransjeanalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Månedsportefølje med anbefalte aksjer (Norge, Sverige og Tyskland)
 • Daglige morgenkommentarer

Utvalgte analyser

Status 2018 - Fokus 2019

Våre analytikere beskriver status i sektorene de følger, og hva som er de mest aktuelle temaene inn i 2019.

Oljeselskapene (E&P)

Oljeselskapene har stort sett levert gode resultater i 2018 drevet av solid produksjon og høy fri kontantstrøm. Dette har stryket balansene og etter flere år med kostnadskutt er de større norske produsentene som Equinor og Aker BP derfor godt posisjonert for 2019, hvor den viktigste driven for aksjekursene blir oljeprisen. Vi tror oljemarkedet vil stramme seg til relativt tidlig i 2019 og at det derfor vil bli et godt år for sektoren. Det er også verdt å merke seg at selskapene på dagens oljepris fortsatt vil generere en kontantstrøm som gjør de i stand til å opprettholde eller vokse utbyttet mens de fortsetter å investere i utbyggingsprosjekter som ofte er lønnsomme helt ned til en oljepris på under USD 30/fat. Vi mener derfor at utsiktene er gode og tror den siste tidens kursfall kan by på spennende muligheter gjennom 2019.

Oil Service

I løpet av de første ukene I 2019 vil flere av seismikkselskapene komme med sine oppdateringer (trading updates) for fjerde kvartal. Dette inkluderer topplinjeguidance fra blant annet TGS, og vi tror det vil være ekstra stor spenning knyttet til disse tallene i år. Markeds- og oljeprisuroen har satt et spørsmålstegn ved oljeselskapenes villighet til å bruke penger, og retorikken deres har repetitivt inneholdt ordene ‘capital discipline’. Pareto tror fortsatt budsjettene skal opp neste år, selv om nivået kanskje blir noe lavere enn det så ut ved vårt Oil & Offshore seminar i september. Vi vil fremheve at de fleste store oljeselskapene har guidet flatt nivå på sine investeringer (altså ikke ned). Det er nettopp dette som gjør sniktitten på seismikktallene til en såpass viktig hendelse. Seismikk er både lett å kjøpe og lett å kutte, og vi mener dette vil gi en indikasjon på i hvor stor grad oljeselskapene har strammet opp pengebruken.

For undervannsentreprenørene vil spenningen være knyttet til mengden med investeringsbeslutninger (FIDs). Nedturen har manglet sanksjonering av ‘megaprosjekter’, men denne typen offshoreprosjekter ser nå ut til å være tilbake på agendaen til oljeselskapene. Dette vil i større grad suge opp kapasitet fra tilbudssiden og gradvis gi prisingskraft tilbake til subseaspillerne. Mengden med prosjekter vi ser investeringsbeslutning på i 2019 vil derfor si noe om hvor raskt en oppgang vil materialisere seg.

Skandi_Iceman_2_Haavard_otneim_foto.jpg
Scandi Iceman - Kilde DOF

For Offshore Supply sektoren (OSV) er markedet fortsatt tungt, og at det vil være tungt også i 2019 er også ordlyd en har funnet blant spillerne i sektoren. Relativt sett har Nordsjøen vært et lyspunkt, men da ratene så ut til å stramme seg noe tidligere i 2018 ble det tatt for mye båt ut av opplag slik at den forventede oppgangen ble minimal. For 2019 er det derfor enda viktigere å få kontroll på tilbudssiden, og vi holder utkikk etter videre konsolidering av sektoren og økt skraping av eldre båter.

Rigg

Året 2018 har vært et svært volatilt år for aksjekurser i rigg sektoren, noe som i all hovedsak har blitt drevet av oljepris, svingninger i sentiment, og varierende risikovillighet i markedet. Til tross for dette har industrielle aktører fortsatt å øke eksponeringen sin mot sektoren ved å kjøpe enheter fra enten verft eller konkurrenter. Dette har bidratt til videre konsolidering og et forbedret grunnlag for en normalisering i dagratene i årene som kommer. Oljeprisfallet vi har sett de seneste månedene har rettet fokuset mot oljeselskapenes investeringsvillighet i 2019 og hvilken innvirkning amerikansk oljeproduksjon kommer til å ha på oljemarkedsbalansen. Begge disse faktorene er forventet å være viktige drivere for sentiment og prising av rigg aksjer i 2019 og (de overnevnte) seismikk-salgene som blir publisert i starten av januar vil være en viktig stemningsindikator for den førstnevnte av disse faktorene.

Vi stiller oss positive til aksjekurs utviklingen til sektoren i året som kommer, men tar inn over oss at lavere oljepriser medfører økt usikkerhet. I så måte fremhever vi selskaper som Northern Drilling og Odfjell Drilling for de som ønsker eksponering mot den mindre risikable delen av sektoren, og selskaper som Seadrill for de som er villig til å investere i aksjer med høyere risikoprofil. Flere av de amerikanske riggselskapene er også attraktivt priset etter vår mening, og eksempelvis Transocean gir enkel og likvid eksponering mot rigg-sektoren.

Laks - Sjømat

Sjømatsektoren har vært et fantastisk sted å være investert i 2018. Sektoren er opp 55% så langt i år, og de forskjellige aksjene opp mellom ~25% (Bakkafrost) og ~85% (Salmar). Den sterke utviklingen har vært drevet av et sterkt underliggende laksemarked, hvor prisen på laks har overrasket på oppsiden drevet av en fortsatt sterk etterspørsel og et noe lavere tilbud, i hovedsak fra Norge. Ved inngangen til året lå forventingen i markedet på at lakseprisen i 2018/2019 skulle være på midten av 50-tallet, mens fasit for året viser at prisen kommer til å ende på rundt NOK 59/kg. Forventningene for 2019 er nå priser på over NOK 60/kg. Den sterke utviklingen i aksjekurser må også delvis tilskrives en multippelekspansjon, da markedet har fått større tro på en stabilt sterk inntjening i sektoren i flere år fremover.

Salmars havfarm Ocean Farm 1 - Kilde Salmar
Salmars havfarm Ocean Farm 1 - Kilde Salmar

For 2019 estimerer vi en solid inntjeningsvekst på rundt 25% for sektoren, drevet av en NOK 3/kg høyere laksepris, og høyere volumer spesielt i UK og Norge som vi også mener vil føre til noe lavere kostnader i disse regionene. Vi estimerer forøvrig videre inntjeningsvekst inn i 2020 drevet av fortsatt vekst i volum, samt noe økte priser.  Av de større selskapene mener vi Marine Harvest (Kjøp, kursmål NOK 235) og Lerøy Seafood (Kjøp, kursmål 90) gir den beste eksponeringen mot sektoren. Begge selskapene er priset på rundt 11.5x neste års EPS mot BAKKA og SALM på 13x/14x. Av de mindre selskapene mener vi  både Scottish Salmon (Kjøp, kursmål 20.0), Grieg Seafood (Kjøp, kursmål 140) og Norway Royal Salmon (Kjøp, kursmål 260) gir en billig eksponering med prising på mellom 7x og 9x 2019e EPS, og vi ser større oppside i disse aksjene i vårt positive markedssenario. Vi liker også utstyrsleverandøren AKVA Group, hvor vi forventer sterk inntjeningsvekst drevet av fortsatt gode tider i laksebransjen som vil føre til fortsatt høye investeringer. AKVA er priset til 11x 2019 inntjening, noe vi mener er billig for et selskap uten biologisk risiko og med sterke vekstutsikter.

Konsum

2018 har vært et tøft år for de tradisjonelle konsumselskapene på Oslo Børs. En lang vinter etterfulgt av en sommer som kom tidlig, gjorde store utslag for inntjeningen til flere av aktørene. Året har vært preget av fallende vekstrater sammenlignet med tidligere år, og flere av selskapene har senket sine fremtidig vekstanslag. Dette har, naturlig nok, blitt reflektert i kursutviklingen i aksjene. Hadde en ved inngangen av året sittet med en likevektet portefølje bestående av Kid, Orkla, Europris, XXL og Arcus hadde den vært så langt i år vært ned 28% (inkludert utbytte), dog sterkt påvirket av den siste tids utvikling i XXL aksjen.

På den andre siden har nykommeren i konsumsegmentet Fjordkraft lagt på seg 9% siden børsintroduksjonen i mars. Utviklingen i den overnevnte sektorporteføljen siden Oslo Børs toppet sent i September har fortalt en annen historie. I denne perioden er de nevnte aksjene ned 7% (ned 6% for en likevektet portefølje inkludert Fjordkraft, også dette sterkt dratt ned av XLL), mot Oslo Børs som er ned 14%. Dette markerer muligens litt av mulighetene for retail i året som kommer, om man tror på utfordrende aksjemarkeder. For selv om omsetningen er truet av inntoget til store utenlandske online aktører, samt forventninger om økte renter som legger en demper på forbruk, og sammen presser marginer, ser prisingen til flere av aksjene i konsumsegmentet attraktiv ut.

På dagens nivåer handler EPR og KID på en utbytte yield på 8% og P/E på rundt 9x på konsensus’ 2019 estimater. Orkla sitt BCG segment (92% av EV), prises implisitt til en 2019e EV/EBIT 13.5x mot BCG peers på 16.7x, en rabatt vi mener er for stor. XXL måtte på sin side ut med et resultatvarsel etter et skuffende Q4, og har gjennom 2018 endret store deler av ledelsen for å snu den negative utviklingen selskapet har opplevd i år.   

Industrisektoren

Industrisektoren startet 2018 med solid inntjening, hvor fokus skiftet gradvis over til kostnadsinflasjon og etterspørsel-risiko som følge av sanksjoner og tollbarrierer. Samtidig er markedene på tampen av en lang ekspansjonsperiode og frykten er at den perioden blir etterfulgt av lavere aktivitetsnivå med redusert lønnsomhet for sektoren – noe aksjekursene reflekterer. For Norsk Hydro er fokus på Brasil og den delvise nedstengningen av Alunorte, som vi forventer kommer tilbake til 100% i løpet av 2019. Yara er det selskapet vi mener er best posisjonert for 2019, gjødselmarkedene er ventet å bedre seg, med lavere tilbudsvekst og relativt stabil etterspørsel. Kombinert med selskapsspesifikke tiltak, som kapasitetsekspansjon og forbedringsprogram, ventes dette gi betydelig inntjeningsvekst i årene fremover. Dette er ikke reflektert i aksjekursen i dag etter vårt syn.

Shipping

Med siste tids aksjekursfall vi ser flere spennende muligheter innen shipping. Ordrebøkene vi ser for de forskjellige segmentene er lavest på 20 år, samt at vi sjelden har hatt lavere cash-break-even nivåer. Nesten samtlige shippingaksjer handler vesentlig lavere enn sine tilhørende stålverdier (dvs salgsverdi i annenhåndsmarkedet for båtene). For året som kommer vil vi anbefale solide selskaper med sterke eiere/sponsorer. Noen aksjer å trekke frem her er Euronav (Kjøp, USD 12), Frontline (Hold, USD 6.5), DHT (Kjøp USD 6.4), Golden Ocean (Kjøp, USD 8.5), Flex LNG (Kjøp, NOK 22.9) og BWLPG (BUY, NOK 44).

Snevrer vi oss inn på shippingsektorer tror vi råolje- og produkttank vil være to spennende markeder for det kommende året. For råoljeshipping vil trolig første halvdel av 2019 bli relativt svakt med mange skip forventet å bli levert, samt at siste produksjonskutt fra OPEC vil tre i kraft – dog så kan dette føre til mer skraping av skip. Ser vi ut i andre halvdel forventer vi mer eksportkapasitet for råolje ut fra USA, og trolig mer effekter fra kommende IMO 2020 regulering som vil ha flere positive effekter på markedet allerede neste år. Produkttank vil også se mye effekter fra IMO 2020, samt at vi ser en enda mer oppløftende ordrebok her. Ratene har allerede begynt å stige betraktelig – noe vi ser vil fortsette inn i neste år.

Teknologi/Media/Telekom (TMT)

Nordic Semiconductor begynte året bra, mens lavere vekst og usikkerhet rundt den langsiktige innvirkning av handelskrigen på selskapets salg har sendt aksjen bratt nedover i annet halvår. Vi syns ikke markedet priser inn noen verdi på selskapets cellulære IoT-satsning i dag, og tror 2019 vil være et år hvor vi lærer mer om det store potensialet her. Schibsted annonserte i høst at de ville spinne ut sine internasjonale online rubrikk-selskaper, og at det nye selskapet, som foreløpig kalles ‘MPI’, vil børsnoteres i Q2’19. Vi tror at dette er et strategisk riktig grep som bør bidra til høyere online rubrikk verdier, og mener at MPIs vekstutsikter og forenklede struktur bør tiltrekke seg nye investorer i tiden fremover. Telenor-aksjen har vært relativt volatil i 2018, og vi tror 2019 vil være et år preget av økende konkurranse i markeder som Norge og Myanmar, avtagende markedsvekst i de viktige vekstmarkedene Bangladesh og Pakistan, samt potensielt store spektrum-investeringer. Gitt lav vekst og utfordringer i en rekke markeder, syns vi at aksjen handles noe dyrt på P/E sammenlignet med sektoren, selv om utbytte og tilbakekjøp sannsynligvis vil gi litt støtte.

Innen fornybart har REC vært svak i løpet av året, og selv om selskapet har klart å bevare kontantposisjonen sin, er det svært utfordrende at det desidert viktigste markedet for deres silisium, nemlig Kina, effektivt sett er stengt. Kombinert med at silisium-prisene har falt dramatisk, har selskapet måtte stenge ned kapasitet da det nå er svært få kjøpere av deres silisium. 2019 vil sannsynligvis fortsette å være vanskelig for selskapet, som er avhengig av en oppmykning av den politiske handelskrigen på fornybare produkter mellom USA og Kina for å komme seg tilbake til positive kontantstrøm.

For Scatec Solar har 2018 vært en begivenhetsrikt år, med mye bygging av anlegg, lansering av ambisiøse mål for 2021, og Equinor inn på eiersiden med sine 10%. For 2019 tror vi aksjen vil preges av ytterligere nyhetsstrøm rundt nye prosjekter, og ikke minst rundt spekulasjoner om Equinor velger å gå videre og øke sitt eierskap, eventuelt kjøpe hele selskapet. Vi tror Equinor ønsker å eie Scatec Solar på lengre sikt, men påpeker at timing i slike prosesser alltid er usikker.  

Dreunberg solpark i Sør Afrika. Kilde Scatec Solar
Scatecs Dreunberg solpark i Sør-Afrika. Kilde Scatec

Bank og finans

Finansaksjene på Oslo Børs har hatt et greit 2018, men variasjon i avkastningen mellom selskaper og segmenter har vært stort. Norske sparebanker har levert godt og stått støtt i et ellers turbulent marked. Det samme kan ikke sies om forbruksbankene. Drevet av økt frykt for lånetap og regulatoriske krav har aksjene hatt et tøft år. Tøft har også året vært for forsikringsselskapene. Især Protector som har skuffet på resultatsiden, men Gjensidige har også hatt et dårlig år etter å ha levert dårligere resultater enn det markedet har vendt seg til over de siste årene. Endog DNB og Storebrand har falt noe i verdi i løpet av året.

Et av de store temaene i 2018, hvilket ventes å fortsette i 2019, er stigende renter. Stemmer Norges Banks – og andre sentralbankers anslag – skal renten videre opp. Dette bør konverteres i bedrede lånemarginer for bankene. Riktignok vil utlånsveksten avta noe ved et høyere rentenivå, men gitt fravær av resesjon eller andre økonomiske forstyrrelser mener vi nettoeffekten er positiv. Stigende renter bør også komme andre finansaksjer til gode.

Fundamentale selskapsanalyser

Analyseteamet i Pareto Securities har hovedfokus på sektorer og industrier hvor Norden har en konkurransemessig fordel, og som har stor betydning i vårt næringsliv. Dette inkluderer olje, olje-service, shipping, sjømat, industri, finans og telekommunikasjon. Vi har dekning gjennom hele kapitalstrukturen, det vil si både egenkapital, gjeld og konvertible strukturer. Vår nærhet til de lokale markedene er en stor fordel. Nytt i desember 2018 er at vi også åpnet dekning av nær 120 tyske selskaper fra vårt kontor i Frankfurt. Alle analyser og estimater er tilgjengelige for aktive kunder av vårt online-produkt. 

Mer info om hvilke analyser du kan få fra Pareto finner du her.


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

3 siste fra Pareto:

Våre om lag 50 aksjeanalytikere i Oslo, Stockholm og Tyskland dekker nærmere 400 selskaper. Våre 10 kredittanalytikere i Oslo og Stockholm dekker obligasjoner i over 100 selskaper. Pareto organiserer også selskapsbesøk, i tillegg til større konferanser for investorer. Fra 2020 foregår mange av disse digitalt. 

Blant de største og mest kjente er:

 • Energikonferansen i Oslo
  • Nordens største energikonferanse med mer enn 100 presenterende selskaper. Avholdes over to dager, og samler årlig ledende aktører innen energisektoren.
 • Power and Renewable Energy Conference
  • Heldagskonferanse for fornybarsektoren, med 50 presenterende selskaper innenfor vann-, vind- og solenergi og cleantechselskaper innen batterier, hydrogen, kjemisk resirkulering, avfallsenergi og karbonfangst.
 • Health Care-konferansen i Stockholm
  • Heldagsevent med 40 presenterende selskaper innen bioteknologi, medtech, pharma, healthcare service og e-health.
 • North Atlantic Seafood Forum i Bergen
  • Verdens største sjømatkonferanse, der Pareto er medarrangør. Samler årlig over 900 toppledere over en todagersperiode.

I tillegg arrangerer vi jevnlig konferanser innen teknologi, gaming, eiendomsutvikling, shipping, gruvedrift og cleantech.

Med aktiv konto hos for onlinehandel hos Pareto får du full tilgang til våre analyser og estimater, samt deltagelse på konferansene digitalt. Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang. Det er mulig å overføre belånte porteføljer, og både belåning og valutakonto kan has i tilknytning til Aksjesparekonto. Kontakt kundeservice for uforpliktende samtale, eller benytt velkomsttilbudet nederst på denne siden.

Aksjer våre norske analytikere dekker:

Selskap Analytiker Selskap Analytiker
2020 Bulkers Eirik Haavaldsen MPC Container Ships Eirik Haavaldsen
ADS Crude Carriers Eirik Haavaldsen Multiconsult ASA Jørgen Søvik Opheim
Africa Energy Corp Tom Erik Kristiansen Nel Hydrogen Gard Aarvik
Aker ASA Tom Erik Kristiansen Noble Corp. Christopher Mo Dege
Aker BioMarine Carl-Emil Kjølås Johannessen NORBIT ASA Kenneth Sivertsen
Aker BP Tom Erik Kristiansen Nordic Semiconductor Fridtjof Semb Fredricsson
Aker Carbon Capture Synne W. Wesmann Noreco Tom Erik Kristiansen
Aker Horizons Tom Erik Kristiansen Norsk Hydro Kenneth Sivertsen
Aker Offshore Wind Bård Rosef Norske Skog Kenneth Sivertsen
Aker Solutions Bård Rosef Northern Drilling Ltd. Christopher Mo Dege
AKVA Group Carl-Emil Kjølås Johannessen Northern Ocean Christopher Mo Dege
American Shipping Co. Eirik Haavaldsen Norway Royal Salmon Carl-Emil Kjølås Johannessen
Aprila Bank ASA Ola Øvrebø Norwegian Air Shuttle Kenneth Sivertsen
Archer Bård Rosef NTS Carl-Emil Kjølås Johannessen
Ardmore Shipping Eirik Haavaldsen Ocean Yield Eirik Haavaldsen
Atlantic Sapphire Carl-Emil Kjølås Johannessen Odfjell Drilling Christopher Mo Dege
Austevoll Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen Odfjell SE Eirik Haavaldsen
Avance Gas Eirik Haavaldsen OHT Bård Rosef
Awilco LNG Eirik Haavaldsen OKEA Tom Erik Kristiansen
B2Holding AS Vegard Toverud Okeanis Eco Tankers Eirik Haavaldsen
Bakkafrost Carl-Emil Kjølås Johannessen Orkla Gard Aarvik
Bank Norwegian Vegard Toverud Pacific Drilling Christopher Mo Dege
Belships Eirik Haavaldsen Panoro Energy Tom Erik Kristiansen
Benchmark Holdings Carl-Emil Kjølås Johannessen Pareto Bank Vegard Toverud
Bonheur Bård Rosef PetroNor E&P Tom Erik Kristiansen
Borr Drilling Limited Christopher Mo Dege PetroTal Tom Erik Kristiansen
Borregaard ASA Kenneth Sivertsen Pexip Holding Dennis Berggren
Bouvet Fridtjof Semb Fredricsson PGS Bård Rosef
BRAbank Vegard Toverud Polarcus Limited Bård Rosef
BW Energy Tom Erik Kristiansen Protector Forsikring Vegard Toverud
BW LPG Eirik Haavaldsen Proximar Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen
BW Offshore Synne W. Wesmann Quantafuel Tom Erik Kristiansen
Cloudberry Clean Energy Bård Rosef Questerre Energy Tom Erik Kristiansen
DHT Eirik Haavaldsen REC Silicon Gard Aarvik
Diamond Offshore Christopher Mo Dege SalMar Carl-Emil Kjølås Johannessen
Diamond S Shipping Eirik Haavaldsen Salmon Evolution Carl-Emil Kjølås Johannessen
Diana Shipping Eirik Haavaldsen Salmones Camanchaca Carl-Emil Kjølås Johannessen
DNB Vegard Toverud Sandnes Sparebank Vegard Toverud
DNO Tom Erik Kristiansen SAS AB Kenneth Sivertsen
DOF Synne W. Wesmann Sbanken ASA Vegard Toverud
Dorian LPG Eirik Haavaldsen Scatec Tom Erik Kristiansen
Eco Atlantic Oil & Gas Tom Erik Kristiansen Scorpio Bulkers Eirik Haavaldsen
Eland Oil and Gas Ltd Tom Erik Kristiansen Scorpio Tankers Eirik Haavaldsen
Elkem Kenneth Sivertsen Seadrill Ltd Christopher Mo Dege
ELOP Jørgen Søvik Opheim Selvaag Bolig Christopher Mo Dege
Entra Christopher Mo Dege SFL Corp. Eirik Haavaldsen
Equinor Tom Erik Kristiansen Sif Holding Jørgen Søvik Opheim
Euronav Eirik Haavaldsen Skitude Fridtjof Semb Fredricsson
Europris Gard Aarvik Solon Christopher Mo Dege
Fjord1 ASA Kenneth Sivertsen SpareBank 1 BV Vegard Toverud
Fjordkraft Holding Gard Aarvik Sparebank 1 Nord-Norge Vegard Toverud
Flex LNG Eirik Haavaldsen SpareBank 1 Ringerike Hadeland Vegard Toverud
Frontline Eirik Haavaldsen Sparebank 1 SMN Vegard Toverud
Genel Energy Tom Erik Kristiansen Sparebank 1 SR-Bank Vegard Toverud
Gjensidige Forsikring Vegard Toverud SpareBank 1 Østfold Akershus Vegard Toverud
Golar LNG Eirik Haavaldsen SpareBank 1 Østlandet Vegard Toverud
Golden Ocean Group Eirik Haavaldsen Sparebanken Møre Vegard Toverud
GoodBulk Ltd Eirik Haavaldsen Sparebanken Sør Vegard Toverud
Grieg Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen Sparebanken Vest Vegard Toverud
Gulf Keystone Tom Erik Kristiansen Sparebanken Øst Vegard Toverud
Hafnia Ltd. Eirik Haavaldsen Star Bulk Carriers Eirik Haavaldsen
Hoist Finance AB Vegard Toverud Stolt-Nielsen Eirik Haavaldsen
House of Control Fridtjof Semb Fredricsson Storebrand Vegard Toverud
Hunter Group ASA Eirik Haavaldsen Subsea 7 Bård Rosef
HydrogenPro Gard Aarvik Telenor Fridtjof Semb Fredricsson
Höegh LNG Eirik Haavaldsen TGS-NOPEC Bård Rosef
ice Group ASA Fridtjof Semb Fredricsson Tomra Systems ASA Carl Jørgen Flaen
Instabank ASA Vegard Toverud Torghatten Kenneth Sivertsen
International Seaways Eirik Haavaldsen Transocean Christopher Mo Dege
Kid ASA Gard Aarvik Valaris Christopher Mo Dege
Kitron Carl Jørgen Flaen Vestas Wind Systems Bård Rosef
Komplett Bank Vegard Toverud Volue Gard Aarvik
Kongsberg Gruppen Kenneth Sivertsen Vow Gard Aarvik
Kværner Bård Rosef Wallenius Wilhemsen Eirik Haavaldsen
Lerøy Seafood Group Carl-Emil Kjølås Johannessen XXL Gard Aarvik
Maersk Drilling Christopher Mo Dege Yara Kenneth Sivertsen
Mercell Fridtjof Semb Fredricsson Zaptec Carl Jørgen Flaen
Mintra Group Fridtjof Semb Fredricsson Ørsted Tom Erik Kristiansen
Mowi Carl-Emil Kjølås Johannessen  

Kredittdekning internasjonalt:

Selskap Selskap Selskap
4finance Group Ferratum Nortal AS
Acroud Fertiberia Nova Austral
Aker ASA Fiven Ocean Yield
Aker BP Floatel International Odfjell SE
ALM Equity Frösunda Offentliga Hus
American Shipping Co. Gamigo Oilflow
Aspire Global Gaming Innovation Group OKEA
Atlantica Tender Drilling GasLog Orexo
AURELIUS Equity Opportunities Gefion Group Otiga Group
Austevoll Seafood Genel Energy Pandion Energy
Azerion Golar LNG Partners LP Pilbara Minerals
Beerenberg Goodvalley Pioneer Property Group
Bellman Group Gulf Keystone Point Properties Portfolio 1 AB
Bluewater Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Polygon
BOA OCV HKN Energy Ltd PWT Holding
BOA Offshore Hoist Group Qred AB
Bonheur Hospitality Invest Quant
Boreal Holding Höegh LNG RE IV Limited (White Peak)
Borealis Finance LLC Hörmann Industries GmbH RelyOn Nutec
Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE ice Group ASA Sand Hill Petroleum
BW Offshore Idavang SBB
Cabonline Impreg Secop Group
Cegal (Chip Bidco) Jacktel Secto Automotive
Cembrit Jotul Holdings S.á.r.l Serneke Group
CentralNic Kistefos SGL TransGroup
Cibus Klaveness Combination Carriers ShaMaran Petroleum
Convene Group (HI Bidco) Klövern Sharps
Corem Kotkamills SIBS AB
CSAM Health Kungsleden Slättö Fastpartner Spånga AB
Dentalum Lebara Mobile Group Sparrows Group (Hawk Debtco)
DigiPlex Norway Holding 2 LifeFit Group MidCo GmbH SSG
DigiPlex Norway Holding 3 Logistri Stockwik Förvaltning AB
Dilasso Timber Magnolia Bostad Sunborn London
DNO Marginalen Bank Swedish Electromagnet
DOF Subsea Media and Games Invest
TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
Dooba Finance Mercell Tinkoff Bank
Ekornes QM Holding AS Mowi TiZir Ltd
European Directories Mutares SE & Co. KGaA United Camping (First Camp)
European Lingerie Group Navig8 Topco Holdings VNV Global
Exmar NV Navigator Holdings Wind Enterprise
Fast Partner Nemaska Lithium Zengun
Fastator Noreco Ziton
Ferratum Norlandia  

 

Sist oppdatert 10.03.2021

Klikk på banner for vårt velkomsttilbud. Registrering med BankID på få minutter.

Fyll ut for en gratis test av vårt analyseprodukt

Nyeste analyser

Selskapsanalyser

Faste oppdateringer

Aktuelt nå - Newsflash

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.