Gå til innholdet

Store utfordringer i riggmarkedet

Vi er i historiens svakeste marked for offshore borerigger. Vår analyse av riggsektoren ser på situasjonen og anslår hva som blir videre forløp.

Hva har skjedd?

I lang tid har man referert til 80-tallet som det svakeste markedet i historien for offshore borerigger, men den markedsubalansen vi nå beveger oss inn i ser ut til å bli enda verre. Etter en 10 år lang oppsykel i oljeservicenæringen med en gjennomsnittlig vekst i oljeselskapenes budsjetter på omtrent 15% i året, drevet av et stramt oljemarked og kun kort avbrutt av finanskrisen i 2008/9, har pendelen nå snudd.  I sin streben etter å tilpasse seg de lavere oljeprisene, har oljeselskapene kuttet investeringene rundt 25% i fjor og er forventet å kutte tilsvarende i år. Oljeselskapene posisjonerer seg også for videre investeringskutt også i 2017, noe som gjør dette til den bratteste nedgangen i investeringer noensinne gjennom historien til oljenæringen.

I riggmarkedet, hvor det hadde blitt underinvestert siden den forrige store kræsjen på midten av 80-tallet, har etterspørselen etter moderne rigger tilpasset dagens felt og krav vært meget stor. Med en stram markedsbalanse og resulterende høye dagrater var, for første gang siden 1980-tallet, tilbakebetalingen på nybyggsinvesteringer så god at selskaper bestilte rigger uten å ha en kontrakt klar til tross for en kostnad på godt over USD 600m per rigg. Dette har ført til en stor tilbudsvekst, som på grunn av det lange ledetiden ved bygging av rigger, gjør at flere nye rigger fortsatt er under bygging på verftene.

Med den bratteste nedgangen in etterspørsel noensinne og med et fortsatt tilsig av nye, store og avanserte rigger fra verft forventes en markedsubalanse av historiske proporsjoner. Legg til at den samlede mengden gjeld som har blitt tatt opp for å finansiere nybygging og oppgradering av eldre av rigger aldri har vært større, så er det duket for noen ubehagelige år for riggselskapene.

Sakte og ubehagelig vei mot ny markedsbalanse

Paretos analytikere har gått igjennom etterspørselssiden etter rigger av ulike typer og beregner at det på absolutte markedsbunn vil være behov for 150 flytende borerigger (floaters).  Dette i kontrast til de omtrent 280 riggene som var i aktivitet på markedstoppen i første halvår 2014, og de 208 som fortsatt var sysselsatt i når vi feiret jul i 2015. Etterspørselen forventes altså å falle med ytterligere 50-60 enheter fra i dag. Nedgangen i etterspørselen etter rigger på nærmere 50% kan sammenlignes med 20% i typiske nedturer og et fall på 35-40% på 1980-tallet. Analysen anslår at etterspørselsbunnen på ca 150 rigger kan nås i første halvår 2017, og at etterspørselen derfra vil stige moderat til 160-170 rigger i arbeid mot slutten av 2017. Hvor raskt oljeselskapene forventes å øke sine lete- og utbyggingsbudsjetter offshore fra da av kan du lese mer om i vår siste analyse av oljemarkedet.

Betydelig tilbudsoverskudd

Den totale verdensflåten av rigger består for øyeblikket av 295 enheter, hvorav 127 moderne sjette-generasjons rigger, 41 femte generasjons rigger (stort sett bygget 1998-2004) og 127 andre- til fjerde generasjons rigger, i hovedsak fra 1970-80 årene. I tillegg oppgis ordreboken på rigger under bygging å telle ytterligere 70 nye rigger. Det er dermed åpenbart et meget stort tilbudsoverskudd i riggmarkedet, og det er et problem som ikke forsvinner så fort. 

Kansellering av nybygg – rigger i opplag

Det er få riggselskaper som ønsker seg nye rigger nå med mindre de allerede har en kontrakt til den. Vi forventer at noen av riggene i ordreboken hos verftene vil bli kansellert, og at anslagsvis 43 av 70 rigger vil bli levert. I tillegg vil leveringer bli utsatt videre, all den tid det nå er tilnærmet umulig å finansiere en rigg uten kontrakt og billigere å legge riggen i opplag på verftene enn på Las Palmas, Malta, Karibien eller i en Norsk fjord. Dette er dog langt fra nok til å balansere et marked i fritt fall eller føre til noe annet enn et stort tilbudsoverskudd av rigger de neste årene.

Å legge et økende antall rigger i såkalt «kaldt opplag» for senere å ha en mulighet til å re-aktivere de er mulig og noe som forventes å skje med de aller fleste riggene som kommer av kontrakt den nærmeste tiden. Riggselskapene har simpelthen ikke råd til å hold riggene «varme». Heller ikke dette er imidlertid gratis, og man har lite erfaring med hva det vil koste å reaktivere de mer kompliserte femte og sjette generasjons rigger. Det blir derfor et utfordrende regnestykke eierne av slike har å forholde seg til.

I tillegg til kansellering og utsetting av nybygg ventes skrapingen av eldre rigger å skyte fart. Siden starten på nedturen i oljeprisen i 2014 har 52 rigger blitt skrapet eller er planlagt sendt til skraping. Dette inkluderer 48 eldre (annen til fjerde generasjons rigger), men også 4 noe mer moderne femte generasjons rigger. Totalt har skrapingen redusert flåten av flytende rigger med 18%, men samtidig har mange av de mest opplagte kandidatene for skraping nå blitt tatt ut. 

Rigger til salgs, men få eller ingen kjøpere

Fallende etterspørsel og voksende tilbud i en situasjon med dyre og kompliserte kapitalvarer eid av til dels tynt kapitaliserte selskaper er en vrien kombinasjon. Annenhåndsmarkedet for rigger er svært avventende for øyeblikket. Vi har ennå ikke sett rene tvangssalg av rigger, men Paretos analytikere anslå at prisene på en sjette generasjons rigg uten kontrakt nå kun ville vært i området USD 50-100 millioners om kjøperen skulle betalt med ren cash i en situasjon der et riggselskaps kreditorer har fremtvunget et salg. Få kreditorer ønsker å fremprovosere dette.

Mer trolig vil potensielle kjøpere av rigger posisjonere seg i enkelte riggselskapers obligasjonsgjeld, som i flere tilfeller handles med en svært kraftig rabatt. Man kan også anta at långivere vil strekke seg langt for å slippe å ta over pantet i disse eiendelene gjennom rene konkurser og mest sannsynlig se seg villig til å finansiere store deler av et eventuelt kjøp.

Hva kan vi vente, og hva bør investorer gjøre?

Paretos analytikere anslår at bunnen i etterspørselen etter rigger vil nås i løpet av 12-15 måneder, men at økningen fra bunnpunktet kommer til å være relativt beskjeden de påfølgende nærmeste år. Samtidig ventes tilbudsoverskuddet å komme ned relativt sakte. I mellomtiden vil flere riggselskaper ha behov for å refinansiere sin balanse for å unngå brudd på lånebetingelser og en regelrett konkurs.

Analysen av riggmarkedet trekker opp hvilke kandidater som mest sannsynlig må refinansieres, og hvem som antas klare seg uten dette. Det pekes også på hvilke investeringsmuligheter som er mest aktuelle for investorer gitt dagens prising, og hvorvidt disse er å finne i selskapenes aksjer eller gjeldsinstrumenter. Se analysen for mere detaljer og konkrete anbefalinger.

Dette er den verste nedturen i riggmarkedets historie. Situasjonen er dramatisk, og for de fleste aktører virker det mer trolig at det blir verre før det blir bedre. En ting er dog sikkert: Som alle andre frie markeder kommer også riggmarkedet etter hvert til å gjenopprette en balanse mellom tilbud og etterspørsel som sikrer en tilfredsstillende forventet kapitalavkastning både for oljeselskapene som skal leie rigger, og for riggselskapene som eier og drifter de. Vi beveger oss i den retning, men det vil ta tid og være en reise preget av store utfordringer.

Omtalt analyse: Drillers still in the doldrums - 16.03.2016

Se også omtale av vår rigganalyse her på DN.no 

Toppbildet er fra Statoils billedarkiv og viser Åsgard plattformen. Fotograf Øyvind Hagen.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

Seadrill tas av rating

23.02.2016 av Karl Oscar Strøm - Basert på analyse av Andreas Stubsrud og Bård Rosef

3 siste fra Pareto:

SDRL

FOE

SONG

AWDR

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.