Gå til innholdet

Stor oppgradering av fiskesektoren

Fisk har utviklet seg mer positivt enn tidligere antatt, og vi oppgraderer vår anbefaling på hele sektoren.

Ved forrige sektorrapport i slutten av mars inntok Pareto en positiv, men noe mindre entusiastisk holdning til lakseoppdrett. Vi estimerte at de høye fiskeprisene ville føre til en dempet etterspørsel etter fisk. Samtidig så vi konturene av økt tilbudsvekst inn i 2017, noe som kunne legge ytterligere press på prisene i en periode. Langsiktig så vi imidlertid svært positive utsikter for sektoren.

De siste måneder har vi imidlertid opplevd sterkere enn ventet etterspørselsvekst i markedet kombinert med at en ventet økning i smoltutsett i Chile etter algeoppblomstringen ikke har slått til. I sum gir dette økt tillit til et scenario med fortsatt høye fiskepriser og vi oppgraderer derfor våre lakseprisforventninger betydelig, spesielt for 2017 og 2018. Dette medfører en vesentlig økning av kursmålene på alle lakseselskapene.

Med våre nye forutsetninger venter vi at trenden i inntjeningsestimatene fortsetter å være positiv, og at multiplene selskapene prises på dermed er for lave. Vi er fortsatt noe usikre på hvor lenge det veldig positive inntjeningsklimaet kan vare, så vi legger beskjedne P/E 12 x 2016e og 11 x 2017e til grunn for kursmålene. Det kan dermed være ytterligere oppside dersom de positive forholdene fortsetter.

Våre antagelser om fortsatt lav tilbudssidevekst er basert på at dagens utfordringer knyttet til biologi og bærekraft fortsetter, og at dette også vil være en driver til fortsatt kostnadsvekst. Om vi ser markant bedring i de biologiske forholdene vil dette trolig føre til økt tillatt vekst i sektoren fra regulerende myndigheter. Dette gir i så fall økt tilbudsvekst og forventet lavere priser, men samtidig lavere kostnader, da så mye som 20% av dagens kost er knyttet til lakselus.

To drivere til økte laksepriser

I 2016 vil vi trolig se et samlet fall på ca 7% i verdens tilbud av laks, og konsum målt i kilo vil gå ned i de fleste markeder. Vi tror amerikansk konsum vil bli mest redusert på grunn av bortfall av fisk fra Chile som historisk har dekket mesteparten av etterspørselen i USA. Norsk fisk kan dekke noe av de tapte volumene fra Chile, men dette vil i så fall legger ytterligere press på prisene i Europa. Eksport fra Norge har i år gått ned til de fleste markeder, men økt med 19% mot USA. I sum ser det ut som de historiske priselastisitetene man har observert i laksesektoren ser ut til å gjøre seg gjeldende også ved dagens høye laksepriser. For mer detaljer om dette, se den fulle analysen.

Den andre faktoren som har drevet priser er en endring i fiskeproduktene i sluttleddet mot forbruker som understøtter høyere priser. Innovasjonstakten har vært stor de senere år, og alle som har vært i et supermarked ser denne endringen. 

Det er rett og slett høyere betalingsvillighet hos forbrukeren for delikate ferske laksefileter i ferdige porsjonspakninger fremfor å måtte kjøpe hel frossen laks, eller røkte produkter. Dette skiftet sees tydelig i tallene fra Tyskland i grafen over. Vilje fra forbrukerne til å betale noe mer for det de oppfatter som et mer attraktivt produkt kan trolig være en viktig bidragsyter til at etterspørselen har holdt seg relativt godt selv ved høyere priser.

Ryddig tilbudsside

Veksten på tilbudssiden ventes å være under historisk etterspørselsvekst i tiden fremover, noe som kan være en bidragsyter til ytterligere prisoppgang selv fra dagens høye nivåer. Vi ser ingen stor volumøkning inn i markedet de neste 5 år, og estimerer fortsatt moderat tilbudsvekst også etter dette. 

I 2016 ligger vi an til å se det største fallet på tilbudssiden i historien, drevet av et 22% fall i Chile og 3% nedgang i Norge. I 2017 venter vi kun 2% vekst i globalt laksetilbud, preget av fortsatt bortfall fra Chile. Først i 2018-2020 vil vi trolig se en tilbuds økning på 5-6% drevet av volumer fra ny kapasitet ved trafikklyssystemet i Norge (max 3% årlig vekst), produksjon av større smolt og  tildelinger av vekst de nye forskningskonsesjonene  i Norge. Videre venter vi en normalisering av situasjonen i Chile og noe økte volumer fra andre markeder. 

Ny regulering i Chile kan gi ytterligere oppside

Det har lenge vært snakket om at nye reguleringer er på vei i Chile for å oppnå en mer bærekraftig biologisk situasjon og få bukt på sykdomsproblemene. Konkrete meldinger tyder nå på at dette er på vei, og det skisseres et regelverk ikke ulikt det norske «trafikklys-systemet». Dette vil i så fall være veldig positivt, og kan gi en vesentlig bedre visibilitet på tilbudssiden. Om dette kommer på plass vil det redusere volatilitet og syklikalitet og dermed redusere risiko noe som skal føre til høyere prising (multippel ekspansjon) og således bidra til ytterligere oppjustering av kursmålene på selskapene i sektoren.

For ytterligere detaljer og kommentarer, inkludert estimater på alle selskapene se vår seafood-analyse:

 «Seeing is believing – huge upgrade». 

Attraktivt nykundetilbud

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com

Relaterte artikler:

Populære fiskeaksjer

2016-05-12 av Karl O. Strøm intervjuer Carl-Emil K. Johannessen

Spennende oppkjøp i fiskesektoren

2016-06-03 av Karl O. Strøm intervjuer Carl-Emil K. Johannessen

Fiskedød i Chile

2016-03-04 av Karl Oscar Strøm med Carl-Emil Kjølås Johannessen

Høyere oljepris i sikte

2016-06-10 av Karl O. Strøm intervjuer Trond Omdal

mhg

LSG

SALM

GSF

Meld deg på vårt nyhetsbrev