Gå til innholdet

Sparebanker - Sværast å vere svær

Trenden hjå dei Norske bankane held etter vårt syn fram med å komme dei største bankane til gode.

Trenden hjå dei Norske bankane held etter vårt syn fram med å komme dei største bankane til gode, og vi tar både MING og NONG opp til kjøp frå hald. Vi held likevel tilbake SRBANK grunna den høge veksten siste tida. For SPOL og SOR tek vi ned anbefalinga til Hald på bakgrunn av den sterke kursutviklinga.

Somme har mykje kapital å gå på, andre vil merke krava

Med dei utkasta til endringar i Basel I-golvet, SMB-rabatten, og den nye systemrisikobufferen vil ein del bankar merke at dei får meir kapital å gå på (I hovudsak MING, SRBANK, og NONG). På den andre sida vil banker som SOR merke desse endringane I kapitalkrav meir enn andre som største bank utan eigne IRB-modellar. For nokre av dei mindre bankane ( SPOG og SADG) kjem krava til å sette spor, noko som allereie har gjett utslag i lågare vekstanslag, og vi meiner det er grunn til å forvente lågare lønnsemd samanlikna med dei større konkurrentane.

SRBANK med pressa kapital og høg vekst

SpareBank 1 SR-Bank (SRBANK) held fram med den høge utlånsveksten saman med nærare 10% år-over-år i bedriftsmarknaden med store volum frå i hovudsak Oslo. Slik vi ser det vil banken utvide med fleire filial i hovudstaden. Rein kjernekapital (CET1) låg på 14.4%, noko lågare enn målet frå førre kvartal på 14.6%, og banken har som teke opp målet for utgongen av 2019 frå 16.6% førre kvartal til 16.7%. Banken held fram med eit utbyttemål på 50%, noko vi tek ned til ~40% i våre estimat grunna det store behovet for særs låge låntap om dei skal kunne nå dette.

DNB held fram med å følgje lønnsemd framfor marknadsandelar

DNB (Hold, TP NOK 170) heldt 20.nov sin fyrste kapitalmarknadsdag med Kjerstin Braathen som konsernsjef, men gjorde ikkje dei store endringane  i måla for drifta framover. Banken vik ikkje ifrå fokuset på lønnsemd over vekst, og held fast på ei god del av tiltaka som har vore kommunisert tidlegare. Etter vårt syn har DNB vore ei god kjelde til vekst for dei mindre sparebankane.

Attraktivt prisa sektor – Kjøp MING og NONG

Den norske sparebanksektoren er moderat prisa rundt 9x P/E’20-21e, dog ikkje långt bak DNB som tilsvarande er prisa til 10, men som vi meiner burde vore høgare på bakgrunn av størrelsen og prisingsmakta den har i marknaden. Hjå sparebankane trekk vi fram MING og NONG framfor dei mindre bankane, dette grunna den gode kapitaldekninga og elles betre utsikter for god lønnsemd framover. Av dei mindre bankane held vi fortsatt SpareBank 1 BV (SBVG) på Kjøp, medan dei andre små bankane ligg på Hald.

Pris/bok vs ROE for norske sparebanker november 2019

Kundeutbytte burde vere innlysande

Slik skattesystemet er no kan vi ikkje sjå noko anna enn at fleire bankar burde innføre kundeutbytte, og då særleg NONG, MORG, SBVG og MING. Det er fleire bankar som kunne gjort det og, men når den eigarlause kapitalen har ein lågare eigarlut, vil dette komme til å halde tilbake effekten noko. Sjølv om kapitaldekning på kort sikt kan stå i vegen for SOR, ser vi ikkje noko anna som naturleg enn at også SOR går mot kundeutbytte på lengre sikt.

Kapitalkrav kjem IRB bankane til gode

Med dei endringane vi no ser frå myndigheten si side ved utgongen av 2019, vil dei største bankane med einge IRB modellar komme best ut, sidan desse bankane får brorparten av dei positive effektane ved endringa i Basel I-golvet. Sett opp mot ei auke på 1.5% i systemrisiko bufferen, kjem desse bankane til å få eit stort løft.

Effekten dette vil ha kjem kanskje best fram om ein ser på forskjellen i vekta og uvekta kjernekapitalandel her får vi då og fram utfordringane nokre av dei mindre bankane står ovanfor, særleg om ein tek med at reguleringa no betrar stordriftsfordelane for dei større bankane, samstundes som finansiering kan bli eit problem framover.

Stram verdsetjing

Det er ein god samanheng mellom den avkastninga ein kan få på eigenkapitalen, og den prisen ein er villig til å betale for den. DNB burde, alt anna likt, prisast høgare enn dei mindre sparebankane, sjølv om dette ikkje er tilfellet for tida. Det kan verke som om kvitvasking og internasjonale flyselskap ikkje lagar like mykje problem for sparebanksektoren.

Full analyse: Norwegian Savings Banks - Big is Beautiful


Spesialtilbud til nye kunder hos Pareto Securities

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

nong

ming

srbank

morg

Meld deg på vårt nyhetsbrev