Gå til innholdet

Oljebalanse først i 2017

Om dagens tilbuds- og etterspørselstrender fortsetter venter Pareto at oljemarkedet ikke vil være i balanse før i andre halvår 2017. Nedgang i produksjonen utenfor OPEC sees som største driveren til oppgang i oljeprisen.

Oppdatert 16:02.2016: Uttalelser fra Saudi Arabia og Russland om mulig "frys" i produksjon på dagens nivå kan gi noe raskere oljebalanse. Dette er dog ikke avklart.

Oljemarkedet preges av overtilbud, noe som har ført til et historisk stort oljeprisfall siden sommeren 2014. Markedsubalansen økte også ytterligere i fjerde kvartal 2015 til anslått 1,8 millioner fat pr dag ledet av svakere enn ventet vekst i oljeetterspørselen kombinert med høy produksjon fra nær sagt alle aktører. OPECs oljelagre nådde rekordnivåer i desember, og også i andre regioner er lagrene meget høye, men det fins fortsatt betydelig lagringskapasitet. Hva betyr dette, og hvilket scenario ser vi som mest sannsynlig i månedene fremover? Dette er tema i Paretos siste Oil Market Report. Vi ser disse hovedtrekkene:

Amerikanske skiferoljeprodusenter reduserer aktiviteten

Produksjon utenfor OPEC faller noe, og det er innen produksjon av skiferolje i USA man ser den største nedgangen. Totalt er oljeproduksjonen i USA ned ca 500.000 fat daglig fra en topp på 9,7 millioner fat i april 2015. Det er et betydelig fall i aktive land-rigger som har forårsaket produksjonsnedgangen, og det amerikanske energibyrået EIA venter videre fall i aktiviteten inntil oljeprisen igjen rettferdiggjør økte investeringer.

Høy OPEC-produksjon

Oljeproduksjonen i OPEC har holdt seg høy siden organisasjonen gikk bort fra sitt selvpålagte (og dårlig håndhevede) produksjonstak i november 2014. Det er særlig Irak og Saudi Arabia som har økt produksjonen, samtidig som betydelige mengder Iransk olje nå fases inn i markedet. Det fins også fortsatt oppsidepotensial i produksjonen fra OPEC, særlig knyttet til noen omstridte felter mellom Saudi Arabia og Kuwait. Også Libya har potensial til å øke produksjonen.

Flat produksjon forøvrig

Oljeproduksjon foruten OPEC og amerikansk skiferolje ventes omtrent flat i 2016. Økt produksjon fra feltinvesteringer som ble iverksatt før oljeprisfallet antas gi nok økning i volum til å veie opp for den vanlige nedgangen over tid fra felt i produksjon. Oljeinvesteringene falt imidlertid kraftig i 2015 og vi antar et tilsvarende fall i 2016. Basert på historikk ser vi at det tar 2-3 år før reduserte investeringer slår ut i betydelig redusert oljeproduksjon. Vi må derfor se inn i 2017 og 2018 før denne effekten virkelig blir merkbar.

Fra 2017 ser imidlertid produksjonen utenfor OPEC og amerikansk skiferolje ut til å kunne falle betydelig som følge av de reduserte oljeinvesteringene. Dette kan føre til et svært stramt marked i 2017-2019.

Nedjustering av etterspørselsveksten

Vanlige økonomiske sammenhenger skulle tilsi at lavere priser resulterer i økende etterspørsel. Dette ser vi også i olje, men generelle nedjusteringer av den ventede veksten i verden har også lagt en demper på denne effekten. Det er særlig svakere økonomiske utsikter hos store oljeprodusenter som Brasil, Russland og Midtøsten samt redusert vekst i Kina som trekker ned.

Det ventes fortsatt en merkbar vekst i oljeetterspørselen i takt med en oppgang i verdens BNP, men anslagene for hvor sterk denne effekten vil være har blitt nedjustert flere ganger. I følge IMF er endog risikoen for anslått global vekst tiltet mot nedsiden, det vil si at de anser sjansen for at veksten blir lavere som større enn at veksten blir høyere.

Rekordhøye oljelagre

Oljelagrene i OPEC er rekordhøye, og også svært høye utenfor OPEC. Vi venter allikevel ytterligere betydelig lagervekst de kommende måneder. Selv om lagrene er høye er de ikke fulle, og det er også en betydelig vekst i ny lagerkapasitet i flere regioner. Mer enn halvparten av den nye lagerkapasiteten ventes komme i Kina, som benytter situasjonen til å øke sine strategiske petroleumsreserver. Vi anslår at lagerkapasiteten vil være tilstrekkelig til å absorbere tilbudsoverskuddet de neste måneder, selv om lagerbyggingen ventes være spesielt sterk første halvår 2016. Lagerfyllingen ventes å avta fra andre halvår 2016, men betydelige lagertrekk estimeres ikke før i andre halvår 2017 slik bildet ser ut nå.

Bevegelse mot produksjonsunderskudd i 2017 vil drive oljeprisoppgang

Oppsummert forventer vi at oljemarkedet vil bevege seg mot balanse mellom produksjon og forbruk i andre halvår 2017, og først da vil vi se betydelige lagertrekk. Basert på dette scenario venter vi følgende oljepris de kommende kvartaler:

  • Q1 2016 – 30 USD/fat
  • Q2 2016 – 40 USD/fat
  • Q3 2016 – 50 USD/fat
  • Q4 2016 – 55 USD/fat

Av forutsetningene for analysen er det produksjon fra OPEC som antas å ha størst potensial til å overraske, dersom kartellet skulle endre sin strategi.

Betydelig mer informasjon fins i den fulle analysen om oljemarkedet (54 sider).

  • Sektor: Oljemarkedet
  • Analytiker: Trond Omdal, Tom Erik Kristiansen
  • Analyse: Last ned siste analyse her

Toppbilde: Statoil - Oseberg A av Harald Pettersen

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

STL

DNO

DETNOR

Meld deg på vårt nyhetsbrev