Gå til innholdet

E&P Survey 2016 - Lys i tunellen

Paretos årlige E&P undersøkelse indikerer fortsatt tunge tider for selskaper i oljeservicesektoren, men det fins både lyspunkter og muligheter.

Pareto anslår at pengebruken til oljeleting og – utvinning (E&P) vil falle ytterligere ca. 30% i år, etter et fall på 26% i 2015. Budsjettene er dermed halvert fra nivåene vi så før oljeprisfallet startet i 2014. For neste år forventer vi at landbaserte investeringer i USA tar seg opp i takt med en antatt stigende oljepris, mens offshore-investeringene ventes å falle ytterligere 0-10%. Det er her i hovedsak fallende priser som bidrar til at investeringene går ned målt i dollar, da vi forventer noe økende aktivitetsnivå utover året.

Aktivitetsøkningen ventes å være sentrert rundt å utnytte mulighetene i eksisterende felt (såkalt brownfield), fremfor utvikling av nye felt med lengre ledetider (greenfield). Det ventes også fortsatt moderate leteinvesteringer. Vil man posisjonere seg for en oppgang i aktiviteten anser vi subsea-sektoren som mest attraktiv, og vi har her generelt en preferanse for service-aktørene fremfor mer balansetunge selskaper.

Planlegger for 50 USD oljepris

De fleste E&P selskaper vi har snakket med indikerer investeringer på samme nivå i 2017 som i 2016, mens noen av de største «oil majors» har guidet noe nedgang. Prisene de legger til grunn for sine budsjetter ligger nå omkring 50 USD/fat, ned fra ca 100 for et par år siden. I sum ligger selskapene i vårt utvalg an til å generere positiv kontantstrøm også etter investeringer og utbytter allerede ved en oljepris på USD 50-55 for 2017. Gitt vårt oljeprisestimat på ca 60 USD i 2017 vil dette kunne gi rom for ytterligere økning i investeringene fra selskapene. Det anes dog en mer forsiktig holdning fra aktørene enn tidligere, og det vil ikke være uventet om det først prioriteres nedbetaling av gjeld fremfor nye investeringer etter de siste årenes erfaringer.

Rask payback foretrekkes

Landbasert olje- og gassutvinning har falt betydelig i perioden 2014-16. Selv om offshore-utbygginger kan konkurrere med disse rent kostnadsmessig, forventer vi at de taper markedsandel til landbaserte investeringer. Dette fordi E&P selskapene forventes å foretrekke prosjekter med en kortere vei til positiv kontantstrøm.

Samlet forventes offshore-investeringene å falle opptil 10% også i 2017 målt i dollar, mens aktivitetsnivået gradvis tar seg opp noe. Tendensen til å foretrekke mindre investeringstunge prosjekter med kortere vei til positiv kontantstrøm ser ut til å være gjeldende også her. Videreutvikling av eksisterende felt, og utbygginger som relativt enkelt kan knyttes til eksisterende infrastruktur ventes derfor bli prioritert fremfor helt nye feltutbygginger og leteaktivitet. Rett og slett «brownfield» fremfor «greenfield».

Positivt for subsea-segmentet?

Et interessant poeng er at brownfield-investeringer generelt er mer drilling- og subsea-intensive, og det er innen disse segmentene kostnadene har kommet mest ned. Det er således et potensial for at etterspørselen etter borre- og undervannstjenester kan overraske noe på oppsiden.

Bildet er noe mørkere om man ser på nye feltutbygginger og liknende «greenfield» investeringer. Selv om antallet nye sanksjonerte prosjekter (PUD’s) forventes å øke neste år etter hvert som oljeselskapenes finansielle fleksibilitet bedres, ventes antallet prosjekter å synke grunnet lav sanksjonering av slike prosjekter i lengre tid. E&P selskapene vil trolig søke å øke sin reserveerstatningsgrad gjennom andre tiltak inkludert amerikansk skiferolje og investeringer i mindre prosjekter som blir økonomiske på lavere kostnadsbase.

Anbefalinger

Vi foretrekker selskaper med solid kontantstrøm og lav refinansieringsrisiko de kommende år. Det anbefales en forsiktig tilnærming til rigg-aksjene, med Odfjell Drilling og Rowan (US) som de antatt sterkeste kandidatene. Vi liker subsea-sektoren på grunn av attraktive verdivurderinger, solide balanser og god kontantgenerering. Subsea 7, Technip og Aker Solutions er her de foretrukne aksjene. Vi er fortsatt forsiktige med å anbefale seismikk, selv om sektoren forventes å bunne i 2016. Dette på grunn av betydelig usikkerhet knyttet til inntektene i nær fremtid, og til dels strukkede balanser.  I offshore supplysektoren fortsetter markedsforholdene å være svært vanskelige, men flere selskaper restruktureres og det settes i gang tiltak for konsolidering, noe som er positivt.

For mer info, estimater og konkrete aksjeanbefalinger se den omfattende rapporten her: Pareto E&P Survey 2016 (138 sider)

 

 

Toppbilde: Ole-Jørgen Bratland, Statoil.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

Rigg-effektivitet i US Oil-Shale er overvurdert

2016-04-18 av Karl O. Strøm intervjuer Analysesjef Andreas Stubsrud

Høyere oljepris i sikte

2016-06-10 av Karl O. Strøm intervjuer Trond Omdal

Mot ny opptur i laks?

2016-08-22 av Karl Oscar Strøm intervjuer Carl-Emil Johannessen

subc

akso

TGS

ODL

Meld deg på vårt nyhetsbrev